Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοούν το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι στο χώρο της εκπαίδευσης και να είναι ικανοί να διοικούν εκπαιδευτικές μονάδες, να ερευνούν, να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτικές. Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» οι απόφοιτοί του θα κατανοούν το ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία εξάμηνα1* (πλήρους φοίτησης) και σε πέντε εξάμηνα (μερικής φοίτησης). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) .
1*Η ολοκλήρωση του προγράμματος σε τρία εξάμηνα έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και εκκρεμεί η δημοσίευση του ΦΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως και 22.07.2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών2*
  2*
  Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένους φακέλους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είτε αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: msc-econedu@unipi.gr
 • Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για όσους είναι τελειόφοιτοι στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγράφουν μόνον εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.
  Η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του αντίστοιχου έτους
 • Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω skype.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης που ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και τα οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι διαλέξεις των μαθημάτων, διάρκειας 3 ωρών, θα γίνονται κάθε Παρασκευή (16:30 – 22:00) και Σάββατο (8:30 – 16:00)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση: msc-econedu@unipi.gr) ή με courier ή με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση,:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος, γραφείο 110)
Τηλ.: 210 4142081, 210 4142159, 210 4142077
email: msc-econedu@unipi.gr
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.msc-econedu.gr) ή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, (Κα Δέσποινα Νιμορακιωτάκη, e-mail: despoinanimo@unipi.gr, κιν. 6972831319) ή στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ, Καθηγητή κον Μιχάλη Χλέτσο (e-mail: mchletsos@unipi.gr)

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο