Δύο (2) έμμισθες θέσεις στο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Tο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab) ττου Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) έμμισθων θέσεων ερευνητών (με διάφορα επίπεδα εμπειρίας: νέοι απόφοιτοι, νέοι ερευνητές, έμπειροι ερευνητές, κ.λπ.) στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (“EC Horizon 2020”, κ.λπ.).

Θέση 1

Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (“EC Horizon 2020”) στην περιοχή της Ενεργειακής & Κλιματικής Πολιτικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 1. Δίπλωμα Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς) ή Πτυχίο Οικονομικών και/ ή Διοίκησης (ΑΕΙ) (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς),
 2. Βασικές γνώσεις στο πεδίο των ενεργειακών συστημάτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.
 3. Έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστημονική περιοχή της τεχνοοικονομικής ενεργειακών συστημάτων με εφαρμογές στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική,
 4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά),
 5. 5. Άριστη γνώση υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών γραφείου (π.χ., “Microsoft Office”, κ.λπ.).

Πρόσθετα προσόντα τα οποία θα εκτιμηθούν θετικά (με μικρότερες απαιτήσεις για τους νέους ερευνητές/ πρόσφατους αποφοίτους, κ.λπ.):

 1. Εξοικείωση με βασικές μεθοδολογίες αξιολόγησης εργαλείων πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα,
 2. Εμπειρία σε εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας (π.χ., πολυκριτηριακή ανάλυση, κ.λπ.) και στη χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης,
 3. Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ εργασιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Θέση 2

Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (“EC Horizon 2020”) στην περιοχή της Μοντελοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων με επίκεντρο την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση μέτρων και πολιτικών υποστήριξης της μετάβασης σε οικονομίες χαμηλού άνθρακα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών & Πληροφορικής ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς)
 2. Καλή γνώση προγραμματισμού ή άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
 3. Έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστημονική περιοχή της ενεργειακής μοντελοποίησης,
 4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά).

Πρόσθετα προσόντα τα οποία θα εκτιμηθούν θετικά (με μικρότερες απαιτήσεις για τους νέους ερευνητές/ πρόσφατους αποφοίτους, κ.λπ.):

 1. Υπόβαθρο κατανόησης μοντέλων-συστημάτων προσομοίωσης,
 2. Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με “Python”/ “Modelica”,
 3. Μοντελοποίηση συστημάτων με χρήση των εργαλείων “Dymola” ή “EnergyPlus” ή “OpenStudio” ή “TRNSYS”,  
 4. Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ επιστημονικών εργασιών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο.

Βασικό κριτήριο για την πλήρωση των θέσεων είναι το ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υλοποίηση ερευνητικού έργου στην επιστημονική περιοχή των εν λόγω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν άμεσα με e-mail* τα δικαιολογητικά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία (από σήμερα μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022) κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής,
 2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες),
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά και στα Ελληνικά),
 4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους – αναλυτική βαθμολογία για όλα τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει, σειρά αποφοίτησης, διακρίσεις, κ.λπ. (στην παρούσα φάση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλά αντίγραφα– σε περίπτωση επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα/ βεβαιώσεις, κ.λπ.),
 5. Κατάλογος από τις καλύτερες δημοσιεύσεις τους/ επιστημονικές εργασίες/ εφαρμογές/ υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτύξει, κ.λπ.,
 6. Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, κ.λπ.).

*Υπόψιν: Καθηγητής Αλέξανδρος Φλάμος, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, ΤΚ 185 34, Πειραιάς, e-mail: aflamos@unipi.gr

Διευκρινήσεις:

Α. Στην παρούσα φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν με e-mail απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής– σε περίπτωση επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα/ βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές, κ.λπ.
Β. Αιτήσεις υποψηφίων με διακρίσεις/ υψηλό εκτιμώμενο βαθμό διπλώματος οι οποίοι χρωστούν περιορισμένο αριθμό μαθημάτων/ διπλωματική εργασία σε φάση ολοκλήρωσης, και αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο– θα εξετασθούν ακόμα και εάν δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους– στην αίτηση τους θα πρέπει να συμπεριλάβουν αναλυτική βαθμολογία και ενημερωτική επιστολή σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Γ. Τα πρόσθετα προσόντα αφορούν κυρίως τους έμπειρους ερευνητές. Για τους νεότερους θα αξιολογηθεί κυρίως η φοιτητική τους απόδοση, το δείγμα γραφής, η δυναμική και το ενδιαφέρον ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστημονική περιοχή της τεχνοοικονομικής ενεργειακών συστημάτων, κ.λπ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο