Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων για υποβολή αιτήσεων στην πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγής»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, κυκλικής οικονομίας και παραγωγής», με κωδικό ΟΠΣ: 5035181, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης με αρ. πρωτ. 4935/1072/Α3/15.09.2020 (ΑΔΑ: 6Ω0Τ46ΜΤΛΡ-ΡΝΞ) καθώς και την με αρ. πρωτ. 874/Β3/117/09.02.2021 (ΑΔΑ: ΡΤ1Ο46ΜΤΛΡ-ΠΓΟ) 1η τροποποίηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, με στόχο οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης τους επαγγέλματος τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλουν θετικά στην απασχόλησή τους και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Σκοπός της υλοποίησης των υποέργων αυτών της Πράξης, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης που περιλαμβάνουν, είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ωφελουμένων της Πράξης καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι:

1. «Σύγχρονες τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων»
2. «Κυκλική Οικονομία - Ανακύκλωση Πλαστικών»
3. «Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες»

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων

  • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
  • Να είναι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Άνεργοι, με κάρτα τυπικής ανεργίας, Αυτοαπασχολούμενοι, Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα, Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Επίδομα

Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις ή/και επανεξετάσεις (εφόσον απαιτούνται σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής κατά την πρώτη εξέταση) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 01/11/ 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 21/11/2021 και ώρα 23:59:59

Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από τον Σ.Β.Π.Ε.:

α) στις 26/11/2021 και ώρα 16:00 των δικαιολογητικών που αποστέλλονται εντύπως και έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το πρωτόκολλο του φορέα
β) στις 26/11/2021 και ώρα 23:59:59 των δικαιολογητικών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

Αίτηση

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο