Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ

Το ερευνητικό εργαστήριο «Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία» του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για τη κάλυψη μιας (1) θέσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα την «Συστηματική ανασκόπηση - Μεταανάλυση».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Βιοστατιστική ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4853/τ.Β΄/31-10-2018) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. 

Θα συνεκτιμηθεί η γνώση μαθηματικών, στατιστικής και βιοστατιστικής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του εργαστηρίου έως και την 14η Ιανουαρίου 2022 με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όλα τα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο μορφής .pdf). Email: relabaima@uniwa.gr 

 1. Αίτηση 
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3.  Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου ή τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή τίτλου δεύτερου κύκλου σπουδών (για τίτλους ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται και η αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
 7. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 8. Πιστοποιητικό γνώσης (καλή, πολύ καλή ή άριστη) της αγγλικής γλώσσας.
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
 10. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
 11. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ.,
 12. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ΠΠΣ και ΠΜΣ (εφόσον υπάρχουν).
 13. Ερευνητική Πρόταση όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4853/τ.Β΄/31-10-2018).

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους δραστηριότητα (ηλεκτρονικά). 

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του εργαστηρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: relabaima@uniwa.gr

Τηλέφωνα: 2105385624, 2105385813, 2105385373

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Σχολή́ Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR,

Αγίου Σπυρίδωνος, ΤΚ 12243 Αιγάλεω

Κ4: 113 – 1ος όροφος

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο