Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Ερευνητών του Π.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

To Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) - Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφεξής «Π.Ε.Κ.», προσκαλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να εγγραφούν στο Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών του, προκειμένου να συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες των Ινστιτούτων του.

(α) Στο Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών δύναται να περιλαμβάνονται: Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όλων των βαθμίδων (ενεργά ή και αφυπηρετήσαντα), μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Επίσης στο Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών δύναται να εντάσσονται κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή Υποψήφιοι Διδάκτορες του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων ή φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητές άλλων Ερευνητικών Ινστιτούτων, Κέντρων, Φορέων ή Οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

(β) Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Ερευνητριών – Ερευνητών, θα έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα υλοποίησης μελετών, έργων και προγραμμάτων, των παρακάτω Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ»:
i) Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων, με έδρα τον Βόλο,
ii) Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, με έδρα τον Βόλο,
iii) Αγροτικής Ανάπτυξης, με έδρα το Κιλελέρ,
iv) Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, με έδρα την Καρδίτσα,
v) Κινησιολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα,
vi) Ασφάλειας Συστημάτων και Επιστήμης Δεδομένων, με έδρα τη Λαμία,
vii) Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου, με έδρα τη Λάρισα,
viii) Αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα τη Λαμία,
ix) Διδακτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, με έδρα τον Βόλο,
x) Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, με έδρα τη Λάρισα,
xi) Ξύλου Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας, με έδρα την Καρδίτσα,
xii) Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, με έδρα τα Τρίκαλα.

(γ) Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον σύνδεσμο http://webdoc2.uth.gr επιλέγοντας «Ψηφιακό Βιογραφικό - Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών» κάνοντας χρήση τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.
Εξαιρούνται όσοι από τις/ τους υποψήφιες/ους δεν διαθέτουν κωδικούς taxisnet (ερευνήτριες/ές της αλλοδαπής), οι οποίες/οι θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο email: pek-iason@uth.gr, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες.
Η καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αίτησης.

Κάθε υποψήφια/ος μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε περισσότερα από ένα Ινστιτούτα.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα παρακάτω για να εξεταστεί η αίτησή τους:

  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέσω της εισαγωγής στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα του «Ψηφιακού Βιογραφικού»).
  • Αντίγραφο του ανώτατου τίτλου σπουδών. Για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. δεν απαιτούνται τίτλοι σπουδών αρκεί βεβαίωση του τμήματος Α.Ε.Ι./ Α.Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής/ερευνητικής/διδακτικής εμπειρίας, όπως αυτές δηλώνονται στην ηλεκτρονική φόρμα του «Ψηφιακού Βιογραφικού».

(δ) Η επιλογή των Ερευνητριών – Ερευνητών για το κάθε Ινστιτούτο θα γίνεται με απόφαση της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής του, με βάση το ακαδημαϊκό και επιστημονικό προφίλ της/ου υποψήφιας/ου. Οι αιτήσεις θα λαμβάνουν μοναδικό αριθμό υποβολής αίτησης και θα αξιολογούνται άμεσα κατά την υποβολή τους.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

(ε) Οι υποψήφιες/οι εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Τριμελή Συντονιστική Επιτροπή του Ινστιτούτου, μπορεί να κληθούν και για προσωπική συνέντευξη.
(στ) Η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων. Επισημαίνεται ότι: Στοιχεία που η/ο υποψήφια/ος δεν αναφέρει στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησής της /του ή δεν αναρτά στο «Ψηφιακό Βιογραφικό» δεν αξιολογούνται.
(ζ) Κάθε συμμετέχουσα/ων στη διαδικασία θα ενημερωθεί για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής της/του με ηλεκτρονικό μήνυμα από το φορέα.
(η) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση, με σκοπό την αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ερευνητριών – Ερευνητών , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» (Φ.Ε.Κ. 3956/τ.Β’/15.09.2020) και των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4589/2019 που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του Π.Ε.Κ. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019
(εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως στον φορέα επιχορήγησης/χρηματοδότησης (ενδεικτικά: Υπουργείο Παιδείας, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικό Δημόσιο), σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά: ερευνητικούς, επιστημονικούς, παραγωγικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ελληνικό δημόσιο, ΟΤΑ, άλλα ΑΕΙ), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των ερευνητικών έργων υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενες/οι έχουν δικαίωμα: (α) πρόσβασης στα δεδομένα τους, (β) διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, (γ) διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν υποβολής αιτήματος στην Τριμελή Συντονιστική Επιτροπή του Ινστιτούτου για διαγραφή από το Μητρώο και (δ) περιορισμού της επεξεργασίας.
Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βάρκα Ιωάννη, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uth.gr.
Στην περίπτωση που η/ο ενδιαφερόμενη/ος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

(θ) Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Γραμματεία του Π.Ε.Κ., Γιαννιτσών & Λαχανά Τ.Κ. 38334 Βόλος, (υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα πρέπει να φέρει απαραίτητα τον πλήρη τίτλο της προκήρυξης, μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, αρχομένης από την
επόμενη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της/του υποψηφίας/ου. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως, μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Ενστάσεις που περιέρχονται στον φορέα μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κεντρική Γραμματεία του Π.Ε.Κ. (κα. Αικατερίνη Πρασσά) στο τηλέφωνο 24210 06391, ώρες 10.00 - 15:00.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο