Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις προσωπικού του Εργαστηρίου ΚΕΔΗΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

To Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου (ΚΕΔΗΔ), του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει την πλήρωση έως 12 θέσεων προσωπικού του ΚΕΔΗΔ (παρ. 6 και 7, αρ. 4 του υπ’ όψιν με α/α 1 Κανονισμού), με την κάτωθι κατανομή και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας, κατανομή θέσεων και ενδεικτικά καθήκοντα

1. Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, απόφοιτοι, ή φοιτητές προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου οποιουδήποτε ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), με μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5 (σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή, για τον βαθμό πτυχίου, και σε περίπτωση κατόχου μεταπτυχιακού, για το προπτυχιακό και για το μεταπτυχιακό) και με αντικείμενο σπουδών συναφές των καθηκόντων της εκάστοτε θέσης για την οποία κατατίθεται η αίτηση, όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1.

2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση έτερων ξένων γλωσσών, πρωτίστως της Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν, ιδιαιτέρως για τις θέσεις του Τμήματος Έρευνας και Νομικής Υποστήριξης.

3. Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint κλπ.) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ.).

4. Επιθυμητή είναι η προηγούμενη εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με αυτά της εκάστοτε προκηρυσσόμενης θέσης (Πίνακας 1) για την οποία υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι (π.χ. πρακτική άσκηση, ερευνητικές θέσεις, διοργάνωση δραστηριοτήτων κλπ.).

5. Ειδικότερα για τις θέσεις του Τμήματος Έρευνας και Νομικής Υποστήριξης, ενδιαφέρον για τις θεματικές/τομείς του ΚΕΔΗΔ, ιδιαιτέρως για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πίνακας 1: Κατανομή θέσεων και ενδεικτικά καθήκοντα

Τμήμα ΚΕΔΗΔ: Διοικητικής Υποστήριξης
Θέσεις (έως): 2
Αντικείμενο σπουδών: Οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, νομικές επιστήμες, επιστήμες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, και οποιαδήποτε συναφή αντικείμενα (φιλολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, κλπ).
Ενδεικτικά Καθήκοντα1: ▪ Διαχείριση, τήρηση βιβλίων, λίστας εγγραφών, πρωτοκόλλου. ▪ Αρχειοθέτηση και διεκπεραίωση εγγράφων και αλληλογραφίας. ▪ Συνδρομή στον σχεδιασμό, διοργάνωση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων.

Τμήμα ΚΕΔΗΔ: Έρευνας
Θέσεις (έως): 8
Αντικείμενο σπουδών: Οποιοδήποτε αντικείμενο, εφόσον συνδέεται με τις θεματικές του ΚΕΔΗΔ (π.χ. νομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες, κλπ.).
Ενδεικτικά Καθήκοντα1: ▪ Διεξαγωγή βασικής έρευνας και αναζήτηση πρωτογενούς/δευτερογενούς ερευνητικού υλικού. ▪ Συγγραφή/συμβολή στην συγγραφή ερευνητικών κειμένων ή/και προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα. ▪ Συμβολή σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα. ▪ Επιμέλεια, μετάφραση, επεξεργασία, έλεγχος κειμένων.

Τμήμα ΚΕΔΗΔ: Νομικής Υποστήριξης
Θέσεις (έως): 2
Αντικείμενο σπουδών: Νομικές επιστήμες
Ενδεικτικά Καθήκοντα1: ▪ Νομική υποστήριξη/έρευνα και παροχή σχετικών γνωμοδοτήσεων. ▪ Συλλογή, τήρηση, ενημέρωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας/νομολογίας. ▪ Επικαιροποίηση πολιτικής προσωπικών δεδομένων.

1 Τα καθήκοντα δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του ΚΕΔΗΔ και τα συγκεκριμένα προσόντα των υποψηφίων.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα είδη του προσωπικού, τα καθήκοντα των Τμημάτων και τις ερευνητικές και άλλες δράσεις του ΚΕΔΗΔ, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΗΔ https://kedid.org/.

Β. Όροι θέσεων

1. Οι θέσεις είναι μη αμειβόμενες, με δυνατότητα όμως αμοιβής σε περίπτωση που επιτευχθεί εξωτερική χρηματοδότηση, και η διάρκειά τους ορίζεται σε 3 μήνες (12 Ιουλίου – 12 Οκτωβρίου 2021) με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο διάστημα κατόπιν αποφάσεως Διευθυντή. Τα σχετικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, για τα οποία και απαιτείται ενασχόληση κατ’ ελάχιστον 10 ώρες ανά εβδομάδα, θα εκπληρώνονται πάντοτε σε συμφωνία με τις εκάστοτε οδηγίες και νομοθετικές προβλέψεις σχετικά με την πανδημία COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης καθηκόντων και εξ αποστάσεως.

2. Με την ολοκλήρωση του ανωτέρω διαστήματος, και με την προϋπόθεση ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλα τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, ο Διευθυντής του ΚΕΔΗΔ θα παρέχει ανάλογο πιστοποιητικό/βεβαίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά τους, διευκρινίζοντας το είδος της θέσης στην οποία αφορά η αίτησή τους (Πίνακας 1), στην ηλεκτρονική διεύθυνση kediduom@gmail.com μέχρι τις 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα ακολουθήσει στάδιο επιλογής και διαδικασία συνεντεύξεων με τους επιλεχθέντες υποψήφιους (shortlisting).

Δείτε την σχετική Προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο