Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη του ΠΜΣ στη Δημόσια Υγεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, της Σχολής Δηµόσιας Υγείας, του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Ακαδηµαϊκό ´Έτος 2022 – 2023, αυτοδύναµο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 3988/Β ́/17-09-2020 & Κανονισµός Σπουδών (ΦΕΚ 5183Β’/24-11-2020). Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. ως κάτωθι:

 • 1ος κύκλος, από 01-05-2022 έως και 30-06-2022 και
 • 2ος κύκλος, από 01/09/2022 έως και 18/09/2022 (για όσες θέσεις ενδέχεται να µην έχουν πληρωθεί στον 1ο κύκλο)

Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα επιλέξουν µόνο µία από τις τρεις (3) Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Τίτλος

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δηµόσια Υγεία» και αγγλικό τίτλο «MSc. in Public Health», µε εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικές πιστωτικές µονάδες (ECTS) και τρεις (3) Ειδικεύσεις:

1. Επιστήµη και Πολιτικές Δηµόσιας Υγεία
2. Λοιµώδη Νοσήµατα - Εργαστηριακή Δηµόσια Υγεία
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία.

Η διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα µε τριάντα (30) εκπαιδευτικές πιστωτικές µονάδες (ECTS) ανά εξάµηνο, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) µεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Η κατανοµή των φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση θα είναι η εξής:

α) Επιστήµη και Πολιτικές Δηµόσιας Υγείας: 20 άτοµα,
β) Λοιµώδη Νοσήµατα - Εργαστηριακή Δηµόσια Υγεία: 10 άτοµα και
γ) Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία: 20 άτοµα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής σχετικών µε επιστήµες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήµες, επιστήµες της γης, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νοµικές και πολιτικές επιστήµες, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειµένων, οι οποίοι/ες επιθυµούν να αποκτήσουν επιστηµονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ, ή άλλων επιστηµονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τµηµάτων Ανώτατων Ιδρυµάτων της ηµεδαπής, αποδεδειγµένα επί πτυχίω µε σχετική βεβαίωση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκοµίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης/σπουδών, µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Η εγγραφή των επιλεγέντων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται, πριν την έναρξη του εξαµήνου, µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. µε την προσκόµιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Συµµετοχής στο Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι/ες επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό Αξιολογικό Πίνακα. Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται από τριµελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός Πτυχίου - 20%
 • Επαγγελματική εμπειρία - 10%
 • Επιστημονική Δραστηριότητα - 10%
 • Κοινωνικό έργο - Εθελοντική δράση - 10%
 • Δοκίμιο μικρής έκτασης - 25%
 • Προσωπική Συνέντευξη - 25%

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. «Δηµόσια Υγεία», µέσα στην προθεσµία που αναφέρεται στην προκήρυξη και θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ, που είναι αναρτηµένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται µόνο µία από τις τρεις ειδικεύσεις.
2. Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
3. Βιογραφικό Σηµείωµα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστηµονική δραστηριότητα (π.χ, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, δηµοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συγγραφικό έργο), η επαγγελµατική εµπειρία (εφόσον υπάρχει), και το εθελοντικό έργο και η κοινωνική δράση του/της υποψηφίου/ας.
4. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο/α βασικών και µεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώµατος). Για τους/τις κατόχους τίτλου ανώτατων ιδρυµάτων της αλλοδαπής απαιτείται η επίσηµη µετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τµηµάτων Ανώτατων Ιδρυµάτων της ηµεδαπής, αποδεδειγµένα επί πτυχίω µε σχετική βεβαίωση, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκοµίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών, µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
5. Αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών (αν υπάρχουν) µαθηµάτων, στην οποία αναγράφεται ο βαθµός του πτυχίου, µε βαθµολογικό ποσοστό, όπου αποδίδεται.
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήµονες/επαγγελµατίες αναγνωρισµένου κύρους προερχόµενων από τον ακαδηµαϊκό ή/και από τον επαγγελµατικό χώρο του υποψηφίου (η µία τουλάχιστον από τον ακαδηµαϊκό χώρο), σύµφωνα µε το υπόδειγµα που είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδροµικά απευθείας στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α. Οι συστατικές επιστολές είναι εµπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους/ις υποψηφίους/ες σε καµία περίπτωση, είτε πριν είτε µετά την ενδεχόµενη εισδοχή τους. 7. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας, θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση του/ της υποψηφίου/ας στην κατανόηση κειµένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης.
8. Δοκίµιο µε θέµα: «Συµπεράσµατα και διδάγµατα που προέκυψαν από την πανδηµία COVID-19 σχετικά µε την διαχείριση των κρίσεων Δηµόσιας Υγείας». Το δοκίµιο θα πρέπει να έχει έκταση µέχρι 1,000 λέξεις, να είναι πρωτότυπο και να αντανακλά τον τρόπο, µε το οποίο αντιλαµβάνεστε τη σηµασία του θέµατος στο πλαίσιο της Δηµόσιας Υγείας. Τα δοκίµια θα υφίστανται έλεγχο µε ειδικό λογισµικό για την αποτροπή ενδεχόµενης λογοκλοπής. Στο δοκίµιο θα αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του/της υποψηφίου/ας και η Ειδίκευση για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση.

Το δοκίµιο θα έχει την ακόλουθη δοµή:

 • Τίτλος
 • Περίληψη
 • Κριτική θεώρηση του θέµατος: Εκφράζετε τις σκέψεις - απόψεις σας σχετικά µε το θέµα, µε κριτικό τρόπο, αξιολογώντας τη σχετική βιβλιογραφία, και συνθέτοντας τα δεδοµένα.
 • Συµπέρασµα

9. Αποδεικτικά επιστηµονικής δραστηριότητας τελευταίας πενταετίας (βεβαιώσεις συµµετοχής σε ερευνητικά έργα, ανάτυπα ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, διακρίσεις, υποτροφίες, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεµιναρίων κλπ) (αν υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και ασφαλιστικών φορέων, αν υπάρχουν).
11. Αποδεικτικά εθελοντικού έργου - κοινωνικής δράσης (αν υπάρχουν).
12. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του/της υποψηφίου/ας. Οι φωτογραφίες προσκοµίζονται µόνο σε περίπτωση επιλογής του/της υποψήφιου/ας.
13. Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να υποβάλλουν στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κάθε πρόσθετο στοιχείο, το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει τα µέλη της στην τελική κρίση τους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά́, ευδιάκριτα σκαναρισµένα και το δοκίµιο, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα: εδώ

Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά́ προς τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. στο email: mdy@uniwa.gr, ή ταχυδροµικά στην διεύθυνση του Τµήµατος Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας, απευθείας από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α µε την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2021 – 2023 και το ονοµατεπώνυµο του/της υποψηφίου/ας.

Η εξυπηρέτηση µε φυσική παρουσία γίνεται µόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Γραµµατείας του Π.Μ.Σ (τηλέφωνο Γραµµατείας: 213 20 10 207).

Η Επιτροπή Επιλογής, προκειµένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής των υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες συµπληρωµατικά στοιχεία και τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθει.

Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι/ες που θα καταθέσουν εµπρόθεσµα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, θα ενηµερωθούν εγκαίρως για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. µε µήνυµα στο προσωπικό τους email. Στο πλαίσιο των µέτρων κατά της εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων δύνανται να πραγµατοποιηθούν εξ αποστάσεως µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας MS TEAMS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ, αποστέλλοντας σχετικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mdy@uniwa.gr, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας.

Τέλη φοίτησης

Για τη συµµετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 900€ ανά εξάµηνο και συνολικά στα 3,600€, τα οποία µπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό έως 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόµων για τα ΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά́ µε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δηµόσια Υγεία» µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mdy.uniwa.gr.

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://mdy.uniwa.gr/

Προκήρυξη

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο