Προκήρυξη του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση: Σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης και προς διευκόλυνση των υποψηφίων αποφασίστηκε η έναρξη του Β' κύκλου αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία την 15η Σεπτεμβρίου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”, προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επιγραμματική περιγραφή του Προγράμματος

Το UoA ARM απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις:

Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος Value Investing στα αγγλικά, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Value Investing” από το Ben Graham Centre for Value Investing.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε χρόνο προσφέρονται δύο θέσεις πρακτικής άσκησης (τρίμηνης διάρκειας) στους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Value Investing.

Συνεργάτες της κατεύθυνσης: Greek Center for Value Investing, European Reliance

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων - Εσωτερικός Έλεγχος τον Φεβρουάριο του 2020 διακρίθηκε από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), ΗΠΑ, και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει μέχρι τώρα αυτή τη διάκριση από το IIA Global).

Συνεργάτες της κατεύθυνσης: Ernst &Young (EY), Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης (HACFE), Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA Athens Chapter), SAS Institute, και Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece).

Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΘΕ5).

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της μεικτής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους με δια ζώσης συναντήσεις και διαλέξεις σε αίθουσα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως μεθόδων (π.χ. χρήση e-class).

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές διαλέξεις, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.

Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Παρέχονται κάθε έτος υποτροφίες αριστείας στους υφιστάμενους φοιτητές του προγράμματος.

Το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα (σύνολο 5 Θεματικές Ενότητες). Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 4.250 ευρώ.

Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 15/09/2021.

Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17 για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής. 

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: appliedriskmgt@econ.uoa.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 59, Αθήνα,
5ος όροφος, γρ. 504, τηλ: 210 368 9465, 9433

Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: https://appliedriskmgt.econ.uoa.gr

LinkedIn: Master in Applied Risk Management UOA
Facebook: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο