Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έως 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το ΠΜΣ στην «Ποσοτική Επενδυτική» του ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ποσοτική Επενδυτική - Quantitative Investing» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
 • Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 • Σε νέους απόφοιτους οικονομικών, θετικών, κοινονικο-πολιτικών επιστημών ή πολυτεχνικών και ανώτατων στρατιωτικών σχολών από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Σε τελειόφοιτους ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.
 • Σε απόφοιτους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για να επιταχύνουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποσοτική Επενδυτική» - MSc in Quantitative Investing σκοπεύει στην εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα είναι ικανό να επιλύσει σύνθετα προβλήματα στα Χρηματοοικονομικά, την Ανάλυση Κινδύνου και την Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων, βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης από τα Μαθηματικά, τη Στατιστική και την Επιστήμη των Υπολογιστών.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

 • Πρωτοποριακά και μοναδικά αντικείμενα σπουδών, ανταποκρινόμενα στη νέα εποχή διαχείρισης επενδύσεων που συνδυάζουν τα χρηματοοικονομικά, τα μαθηματικά και την ανάλυση δεδομένων.
 • Έμφαση στην εφαρμογή των σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών Συνεργασία αναγνωρισμένου κύρους καθηγητών με καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και υποστήριξη επαγγελματικών συλλόγων.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, εντός και εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
 • Εξαιρετική φήμη και διεθνής αναγνώριση του ΕΚΠΑ που αντανακλάται στις υψηλές θέσεις του σε παγκόσμιες λίστες κατάταξης.
 • Εξισορροπημένο Πρόγραμμα Σπουδών που συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή (Εργαστήρια Matlab, Advanced Excel, Python, R, νευρωνικών δικτύων, data analysis, trading).
 • Υιοθέτηση καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει δια ζώσης διαλέξεις με μεθόδους εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης σε μη εργάσιμες ώρες/ημέρες, εκπόνηση projects, εργασιών για την εξέταση μαθημάτων.
 • Παρουσιάσεις και ομιλίες από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς που συμπληρώνουν τις θεωρητικές γνώσεις με πολύτιμες πρακτικές συμβουλές, ενθαρρύνοντας τη δικτύωση μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και φορέων από τον κόσμο του επιχειρείν.
 • "Valuer in Real Estate Property": Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης ΕΕΑ εκπληρώνουν πλήρως τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απαιτούνται για να συμμετέχουν στις αναγνωρισμένες από το ΕΣΥΔ εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης και κατοχυρώνουν αναγνωρίσεις από τους επαγγελματικούς συλλόγους Σ.ΕΚ.Ε. και ΣΜΑΣΑΑ.
 • Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
 • Κάθε φοιτητής έχει ως σύμβουλό του ένα μέλος ΔΕΠ να τον καθοδηγεί και να τον συμβουλεύει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

1.    Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
2.    Στο δεύτερο στάδιο, οι επιλεχθέντες υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται διαδικτυακά μέσω Webex.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Α. τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου».
Β. ένα (1) ακαδημαϊκό έτος χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές, το οποίο περιλαμβάνει εντατικό πρόγραμμα κατά τη θερινή περίοδο για την ειδίκευση «Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων».

Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, χωρίς πρόσθετο οικονομικό κόστος.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά σε:

 • έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000€) για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» κατανεμημένα σε 4 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.
 • τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (4.800€) για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων», κατανεμημένα σε 2 ισόποσες δόσεις, πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος δικαιούται πλήρη απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 4957 - Άρθρο 86.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις εναπομείναντες θέσεις στις ειδικεύσεις "Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου" και "Επενδυτική & Εκτιμητική Ακινήτων" του ΠΜΣ "Ποσοτική Επενδυτική" παρατείνεται έως και 15/09/2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος την αίτηση υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 • Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον Α’ κύκλο σπουδών(προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος όρος που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2).
 • Μία ή δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α [ονοματεπώνυμο]».
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ευριπίδου 14, 105 59 Αθήνα | 5ος Όροφος
Ιστοσελίδα Προγράμματος
210 3689813, 210 3689452 (Γραμματεία)
E-mail: mscmfrisk@econ.uoa.gr
Facebook: @MSc.in.Quantitative.Investing
Linkedin: @MSc in Quantitative Investing

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο