Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα κατάρτισης για την κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στις ημέρες Covid-19 σε επαγγελματίες υγείας και στελέχη άλλων τομέων.

Το Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας/Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με τον φορέα Α.μ.Κ.Ε. «ΙΑΣΩΝ» και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει 250 θέσεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατάρτισης για την κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στις ημέρες Covid-19 σε επαγγελματίες υγείας και στελέχη άλλων τομέων.

Ειδικότερα ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 40 ώρες διαδικτυακής κατάρτισης σε τμήματα των 30-32 ατόμων και συνολικά θα λειτουργήσουν 8 (οκτώ) διαδοχικοί κύκλοι επιμόρφωσης/κατάρτισης. Η χρονική διάρκεια της κατάρτισης θα ανέρχεται σε ένα μήνα (10 ώρες/ εβδομάδα τις ημέρες Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωϊ).  

Με το πέρας της κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με αποτίμηση των αποτελεσμάτων η οποία αφορά τόσο στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, όσο και στην συσσωρευμένη εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με την κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων στις ημέρες Covid-19  και δημόσια συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λπ.

Συγκεκριμένα η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» και αφορά την κατάρτιση διαδικτυακά:

 • Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων
 • Νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας
 • Ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών
 • Εκπαιδευτικών και  εκπ. ειδικής εκπαίδευσης

σε όλη την επικράτεια

Όσοι ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα μπορούν :

 1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το αναπτυξιακό, γνωστικό και συμπεριφορικό υπόβαθρο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
 2. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη νόσο Covid-19 και τις οργανικές και  ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά και τους νέους
 3. Να αναπτύσσουν τεχνικές κοινωνικής-συναισθηματικής ενδυνάμωσης (social-emotional empowerment) και δεξιοτήτων ζωής (life skills) που οδηγούν στην κατάκτηση ανθεκτικότητας (resilience) και την πρόληψη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου
 1. Να κατανοήσουν τις διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (εκφοβισμός, αποπλάνηση, ρητορική του μίσους, κατάχρηση προσωπικών δεδομένων, δυσλειτουργική διαδικτυακή χρήση κ.λπ.) και την συσχέτισή τους με την περίοδο της πανδημίας
 2. Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί και τον/την έφηβο/η και να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στις περιόδους αυτές της ζωής
 3. Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας με το παιδί, τον/την έφηβο/η, όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των θεμάτων σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας
 4. Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων
 5. Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή νέας γνώσης
 6. Να οργανώνουν υπηρεσίες, υλικά και events σχεδιασμένα για τις ηλικίες-στόχο
 7.  Να γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας και διάχυσης των δράσεων στους νέους και να αξιοποιούν τη συμμετοχή τους (youth participation)

Υποψήφιοι

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων : πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, καθώς και άλλων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 ν.3685/2008.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της ΜΕΥ από 28 Δεκεμβρίου 2020 έως και 31 Ιανουαρίου 2021 καθημερινά και ώρες 10:00 και 16:00. (κος Αριστείδης Λορέντζος και κος Ευάγγελος Κρητικάκος - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών,

Παράρτημα Νοσοκομείου Παίδων "Π & Α Κυριακού

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@youth-health.gr

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Σύντομο σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας ή γλώσσας Ευρωπαϊκής Ένωσης
 6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 7. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει)
 8. Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια των υποψηφίων (αν υπάρχουν) σε ηλεκτρονική μορφή
 9. Αποδεικτικά που δηλώνουν επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα – εμπειρία (αν υπάρχουν)
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα “Παιδιά/έφηβοι στις ημέρες Covid-19: κοινωνική/συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα”.

i. Τα πιστοποιητικά τα οποία έχω επισυνάψει προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο βιογραφικό σημείωμα είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο.

ii. Μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις απαιτήσεις της φοίτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των συμμετεχόντων διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά και ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Γραμματεία (κος Αριστείδης Λορέντζος και κος Ευάγγελος Κρητικάκος) - Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ),
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών,
Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-7710824, 213 2009806 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:00).

Ιστοσελίδα : www.youth-health.gr

e-mail: info@youth-health.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο