Msc Financial Management AUEB
Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για πρόσληψη 95 ατόμων Εκπαιδευτικά Νέα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο θα μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικούς επιμελητές» (ομάδα καθηκόντων AST) στις γλωσσικές τους υπηρεσίες για θέσεις εργασίας μόνο στο Λουξεμβούργο.

Αριθμός επιτυχόντων:

 • EL — 17
 • ES — 18
 • ET — 11
 • GA — 18
 • IT — 14
 • PT — 17

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά 6 γλώσσες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία γλώσσα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1) Γενικοί όροι

 • Να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
 • Να έχουν τακτοποιήσει τις τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
 • Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ , τη μία σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Ο παρών διαγωνισμός προορίζεται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, της επιλεγείσας γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο επίπεδο).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: εδώ.

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

 • Γλώσσα 1: μία από τις γλώσσες του διαγωνισμού. Γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τη δοκιμασία ειδικών ικανοτήτων στον τομέα στο κέντρο αξιολόγησης. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: C2.
 • Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου) και για τις δοκιμασίες γενικών και ειδικών ικανοτήτων στο κέντρο αξιολόγησης. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: B2. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η επικοινωνία, μέσω της ατομικής μερίδας EPSO, μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται σε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σε επίπεδο B2 ή υψηλότερο.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των καθηκόντων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου. Πράγματι, τα πρωτότυπα των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες συντάσσονται σχεδόν εξολοκλήρου στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να ανατρέχουν στα εν λόγω έγγραφα κατά τη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων/την επιμέλεια εγγράφων στη γλώσσα 1. Για τον λόγο αυτό, η γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου) και για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης είναι η αγγλική ή η γαλλική. Άλλωστε, η ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) υποβάλλεται σε συγκριτική αξιολόγηση από την εξεταστική επιτροπή και χρησιμοποιείται για την πρόσληψη εάν ο υποψήφιος επιτύχει: είναι, επομένως, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και των ίδιων των υποψηφίων να συμπληρώσουν την ενότητα «Talent Screener» (Αξιολογητής Ταλέντου) στη γλώσσα 2.

Οι επιλογές γλώσσας που είναι διαθέσιμες στους υποψήφιους για τη γλώσσα 1 αντιστοιχούν στη γλώσσα-στόχο της μονάδας μεταφράσεων της οποίας τα κείμενα θα κληθούν να διορθώσουν/επιμεληθούν καθώς και στη γλώσσα επικοινωνίας εντός της μονάδας. Ως εκ τούτου, οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές απαιτείται να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας 1 ώστε να είναι σε θέση να διορθώνουν/επιμελούνται σύνθετα κείμενα (ορισμένα από τα οποία είναι νομικά), τα οποία έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στη συγκεκριμένη γλώσσα.

Για επιχειρησιακούς λόγους, οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές πρέπει να γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 προκειμένου να προσληφθούν στο Δικαστήριο. Η γνώση αυτή θα επιβεβαιωθεί κατά την πρόσληψη.

Λαμβανομένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα αυτού του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση από τα σημεία 4.2.1, 4.2.2 και 4.3.1 των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς (στο παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης), οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και ενστάσεις στη γλώσσα 1 που έχουν επιλέξει ή στη γλώσσα 2, ενώ η EPSO θα απαντήσει στη γλώσσα 2.

3) Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

 • Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα σε τομέα που να έχει άμεση σχέση με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η επαγγελματική πείρα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό. Εάν το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποκτήθηκε στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό, ο τίτλος σπουδών που παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει αποκτηθεί σε αυτήν τη γλώσσα,

ή

 • Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών , εκ των οποίων τουλάχιστον τρία πρέπει να είναι σε τομέα που να έχει άμεση σχέση με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα και η επαγγελματική πείρα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο αναζητούν διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικούς επιμελητές για την άσκηση γλωσσικών καθηκόντων, καθώς και εκτελεστικών και τεχνικών καθηκόντων, στις γλωσσικές τους υπηρεσίες. Οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές εργάζονται υπό επίβλεψη σε μηχανογραφημένο περιβάλλον και είναι υπεύθυνοι για τη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσική επιμέλεια στην επιλεγείσα γλώσσα του διαγωνισμού. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • τυπογραφική διόρθωση κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση διορθώσεων του συντάκτη,
 • προετοιμασία και έλεγχος δοκιμίων προς δημοσίευση σε διάφορους μορφότυπους και μέσα,
 • προετοιμασία χειρογράφων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, από άποψη ορθογραφίας, γραμματικής και σύνταξης, καθώς και επαλήθευση της συνοχής και ομοιομορφίας των κειμένων,
 • έλεγχος της τήρησης των συμβατικών και υφολογικών κανόνων, καθώς και της συμμόρφωσης των κειμένων με το Διοργανικό Εγχειρίδιο Σύνταξης Κειμένων που έχει εγκριθεί από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • έλεγχος της ποιότητας της εργασίας εξωτερικών συνεργατών στον συγκεκριμένο τομέα,
 • προετοιμασία των εγγράφων των θεσμικών οργάνων για δημοσίευση και τελική τυπογραφική επιμέλεια των κειμένων,
 • επαλήθευση της συνέπειας με τη γλώσσα του πρωτοτύπου κειμένων μεταφρασμένων στη γλώσσα του διαγωνισμού,
 • παρακολούθηση των γλωσσικών εξελίξεων και μεταβολών και σχετική ενημέρωση των συναδέλφων,
 • συμμετοχή στις ορολογικές εργασίες και στη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας των μεταφράσεων εγγράφων,
 • διάφορα άλλα καθήκοντα γλωσσικού χαρακτήρα, όπως ο έλεγχος του περιεχομένου ιστοσελίδων.

Απαιτούνται επίσης: ικανότητα αρμονικής ένταξης σε ομάδα, υπευθυνότητα, ικανότητα προσαρμογής σε ένα πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και ικανότητα διαχείρισης υψηλού φόρτου εργασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις: 23 Μαρτίου 2021 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο