Msc Financial Management AUEB
Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB

Γιατί να επιλέξετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Εκπαιδευτικά Νέα

Συνεχίζονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση», με έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» ήρθε να καλύψει την αλματώδη ανάπτυξη των Βιοϊατρικών Επιστημών όπου κατέστησε υποχρεωτική την συνεχή και σε βάθος τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Δ.Μ.Σ., ώστε να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εργαστηριακά πρωτόκολλα, με τη βοήθεια της σύγχρονης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων μέσω απόκτησης νέων γνώσεων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες με έμφαση τις νέες Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη Διάγνωση. Η ύπαρξη εξειδικευμένων μαθημάτων, η δυνατότητα επιλογής εργαστηριακών ασκήσεων, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο ενισχύουν την εξειδίκευση και αυξάνουν κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα και την επαγγελματική δεινότητα των αποφοίτων μας.

Που απευθύνεται;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε:

 1. Πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αποφοίτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Life sciences), Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων, όπως και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου.
 2. Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Ερευνητικό προσωπικό, που απασχολείται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 3. Στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή ήδη απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στον χώρο της Υγείας
 4. Πτυχιούχους, απασχολούμενους ή μη, που επιθυμούν να βελτιώσουν και επικαιροποιήσουν τις προσωπικές, επαγγελματικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις του Περιβάλλοντος, Υγείας, Πρόληψης και διατήρησης της Υγείας του Πληθυσμού.

Γιατί να το προτιμήσω;

 • Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στην κλινική εφαρμογή των νέων αναδυόμενων Τεχνολογιών στον Τομέα της Υγείας.
 • Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι εκτός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα, μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Ερευνητές, Διευθυντές ΕΣΥ με αντίστοιχα προσόντα και όλοι καταξιωμένοι επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το ΠΜΣ.
 • Η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών έγινε στο ίδιο πλαίσιο και με γνώμονα την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της Βιοϊατρικής Διάγνωσης και Πρόληψης. 
 • Αναπτύσσει την ικανότητα της πλήρους ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της Τεχνολογίας σε σύγχρονα θέματα Διάγνωσης και Επιδημιολογίας.
 • Αναπτύσσει την κριτική σκέψη σε θέματα, που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες σε κλινικοεργαστηριακά θέματα.
 • Βελτιώνει τις προσωπικές και Ακαδημαϊκές Δεξιότητες, με απώτερο στόχο αυτές να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες Υγειονομικές ανάγκες
 • Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάδειξη ερευνητικών τομέων, που μπορούν να οδηγήσουν σε προγράμματα Βιοϊατρικών Εφαρμοσμένων Ερευνών, τόσο στο χώρο
  εργασίας, όσο και σε συνεργασίες με άλλους συναφείς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Νοσοκομεία), εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του οδηγεί σε Σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής έως και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://tiemps.uniwa.gr/apply2020/ με ταυτόχρονη ανάρτηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του βασικού Τίτλου Σπουδών του/της υποψηφίου/ας. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη γραμματεία του προγράμματος έως και τη διαδικασία συνέντευξης (ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και εντύπως, ύστερα από σχετική επικοινωνία).
 2. Ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
  Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση»:
  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
  Πανεπιστημιούπολη «Άλσους Αιγάλεω»,
  Κτήριο 10 [Κ10] – Σχολή Μηχανικών [ΣΤΕΦ], 1οςΌροφος,\
  Αγίου Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω
 3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tiemps@uniwa.gr με θέμα:
  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
  Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά́ θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής .pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν γίνονται αποδεκτά.
 4. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ύστερα από σχετική επικοινωνία (Τηλ. 210 5385373 / email: διεύθυνση tiemps@uniwa.gr), στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλέφωνο: 210.5385.373
Email: tiemps@uniwa.gr
Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.:https://tiemps.uniwa.gr

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο