Δεκαεπτά (17) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ aπευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων από ενδιαφερόμενους αναδόχους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, υπό τους κατωτέρω κωδικούς έργων. Πιο συγκεκριμένα: 

ΕR.1 - (8) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 • Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής, διοικητικής και επιχειρησιακής διαχείρισης σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των δράσεων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+.

ΕR.2 - (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • Ο εξωτερικός συνεργάτης /ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης των πληροφοριακών υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών του Ι.Κ.Υ. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ Ι.Κ.Υ. και αναδόχου.

ΕR.3 - (1) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην υποστήριξη των δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδοσης των δράσεων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+.

ΕR.4 - (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

 • Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται, αλλά όχι αποκλειστικά, να συμβάλλει σε:
  • διενέργεια οικονομικών ελέγχων, σύμφωνα με το είδος και το αντικείμενο που προδιαγράφονται σχετικώς στις δράσεις IKY/ΕΜΣ ERASMUS+
  • έλεγχο της χρηματοοικονομικής ικανότητας (financial capacity) των δικαιούχων του και των δράσεων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+
  • κατάρτιση εγγράφων και σύνταξη των απαιτούμενων οδηγιών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική φορολογική νομοθεσία σε σχέση με τις επιχειρησιακές και διοικητικές ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+ από τους φορείς

ΕR.5 - (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην υποστήριξη της διαχείρισης των εσωτερικών λειτουργιών, συστημάτων και εφαρμογών του Ι.Κ.Υ/ERASMUS+. Αναλυτικά το έργο θα περιγραφεί στη σύμβαση μεταξύ Ι.Κ.Υ. και αναδόχου.

ΕR.6 - (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 • Ο συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει α) στην γραμματειακή υποστήριξη, β) στην υποστήριξη της οργάνωσης εκδηλώσεων, γ) σε εργασίες αρχειοθέτησης και οργάνωσης υλικού, δ) στο χειρισμό του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ε) στη διακίνηση της αλληλογραφίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν στο ΙΚΥ αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iky.gr, έως και την 23-07-2021.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τμήμα Διοίκησης
Δ/νση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
1ος όροφος
14234 Νέα Ιωνία, Αττική 

με την εξής ένδειξη: «Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR.1), στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+»

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο