Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη για 77 προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Προκήρυξη A 2021 για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών (3) ετών εκάστη. Στο πλαίσιο αυτό, τα απαιτούμενα προσόντα επιλογής των ενδιαφερομένων για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών έχουν ως ακολούθως:

Γενικά Προσόντα Επιλογής

1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία τουλάχιστον 21 έως 65 ετών.

2. Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα σύναψης σύμβασης, ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄άλλο νόμιμο τρόπο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές κατά το χρόνο σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης (17 θέσεις)
 • Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία (5 θέσεις)
 • Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων (5 θέσεις)
 • Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής (4 θέσεις)
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής (1 θέση)
 • Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής (3 θέσεις)
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής (1 θέση)
 • Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής (1 θέση)
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής (3 θέσεις)
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής (1 θέση)
 • Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής (1 θέση)
 • Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών (5 θέσεις)
 • Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών (3 θέσεις)
 • Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (2 θέσεις)
 • Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών (6 θέσεις)
 • Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη (4 θέσεις)
 • Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων (2 θέσεις)
 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης (5 θέσεις)
 • Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης (2 θέσεις)
 • Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης (3 θέσεις)
 • Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων (1 θέση)
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων &Προώθησης Υπηρεσιών (1 θέση)
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων &Προώθησης Υπηρεσιών (1 θέση)

Τρόπος Υποβολής Προτάσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, αποκλειστικά για μια από τις ακόλουθες κατηγορίες θέσεων, και για όσες θέσεις της κατηγορίας αυτής επιθυμούν, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αυτών.

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο