Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πληροφορικοί στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να καταρτίσει μητρώο συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του έργου, για συνολικό διάστημα 4 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ανά άτομο 7.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διάρκεια ισχύος του μητρώου έως τις 31/08/2022 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής.

Υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) - 4 μήνες - έως 7.800,00 € (ανά άτομο)

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα:

  • Προσφέρουν απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά στην πρόσβαση στο δίκτυο και στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (παροχή υποστήριξης μέσω email, τηλεφώνου)
  • Διεκπεραιώνουν αιτήματα για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αιτήματα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήματα διαχείρισης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)
  • Αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία (OTRS ticketing system, OpenKM και ΠΑΠΥΡΟΣ document management system, wiki, Asterisk Call Center, Asana collaboration tool, Office365, κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
  • Παρέχουν υποστήριξη σε θέματα Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (έκδοση πιστοποιητικών χρηστών κι εξυπηρετητών) και εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής
  • Διαχειρίζονται μητρώα δεδομένων
  • Δρομολογούν, όταν απαιτείται, αιτήματα υποστήριξης στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης και θα συντονίζουν την ολοκλήρωσή τους
  • Προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνουν διαδικασίες και υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (admin@it.auth.gr) αναγράφοντας στο subject του μηνύματος τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης, είτε ταχυδρομικά, είτε με φυσική παρουσία στη διεύθυνση Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ, 1ος όροφος κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη από τις 10:00 έως τις 14:00, έως τις 24/08/2020 και ώρα 14:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ και την αίτηση εδώ.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310 - 99 8479 ή στο email: admin@it.auth.gr (κα. Καλαμποκίδου), ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 994082, 994026.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο