Δύο (2) θέσεις εργασίας στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και ΓΣΠ, του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ Εκπαιδευτικά Νέα

Το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και ΓΣΠ, του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθ. Γεώργιο Ζαλίδη, στο πλαίσιο ανάπτυξης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και της συνεχούς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (H2020, ESA, Interreg, ΕΔΚ) στην ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο κλάδο της αγροδιατροφής και του περιβάλλοντος, επιθυμεί να στελεχώσει με νέο προσωπικό (2 θέσεις εργασίας) την ερευνητική ομάδα στα εξής:

1 θέση Γεωτεχνικού ή Περιβαλλοντολόγου για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης των φυσικών οικοσυστημάτων

  • Μεταπτυχιακό τίτλο του τμήματος Γεωπονίας ή Γεωπληροφορικής ή/και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή άλλης σχολής θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία σε αξιοποίηση και επεξεργασία δεδομένων δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Παρατήρησης της Γης σε περιβάλλον προγραμματισμού (Python ή/και R)
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στη χρήση ή/και διαχείριση βάσεων γεωχωρικών δεδομένων και στην χωροχρονική ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών για την δημιουργία στατιστικών και χαρτογραφικών νέων προϊόντων

1 θέση Μηχανικού Υπολογιστών με εξειδίκευση στον τομέα της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων με τεχνικές μηχανικής / βαθιάς μάθησης και την ανάπτυξη εφαρμογών

  • Πτυχίο τμήματος Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων δεδομένων καθώς και στην κατανεμημένη επεξεργασία μεγάλων επιστημονικών δεδομένων (Spark, Hadoop, MPI, Cuda) αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών (Web, desktop, mobile) και εμπειρία σε σχεσιακές και μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων και διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών θα αποτελέσει πλεονέκτημα

Στα άνωθεν, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε συνεννόηση με τον επιστημονικά υπεύθυνο (zalidis@auth.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellikalopesa@gmail.com και στο τηλέφωνο 2310991761

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα