ΟΠΑ - Management Information Systems
Msc in Data Science
MBA Agribusiness
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ συνεδρία 633η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για έξι (6) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Τεχνολογία Σύντηξης / EUROfusion – Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium» (Ε-10687) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission (HORIZON 2020), με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 633053.

ΘΕΣΗ 1:  «Μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας νετρονίων στις μηχανικές και δομικές ιδιότητες υλικών με εφαρμογές στην τεχνολογία σύντηξης»

Η θέση προκηρύσσεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο αυτό.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Φυσικού ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή ΑΕΙ Επιστήμης Υλικών ή συναφούς κλάδου

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων στα μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο στην Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή στην Επιστήμη των Υλικών ή συναφούς κλάδου

3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνυόμενη) 4. Απόδοση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις σε Μαθηματικά και Φυσική ανώτερη του 7/10. (Ο/Η υποψήφι-ος/α θα επιλεγεί κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα Φυσική και Μαθηματικά.)

ΘΕΣΗ 2: «Μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας βαρέων ιόντων στις φυσικές ιδιότητες κραμάτων FeCr με εφαρμογές στην τεχνολογία σύντηξης»

Η θέση προκηρύσσεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο αυτό.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Φυσικού ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή ΑΕΙ Επιστήμης Υλικών ή συναφούς κλάδου

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων στα μεταπτυχιακά μαθήματα με αντικείμενο στην Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή στην Επιστήμη των Υλικών ή συναφούς κλάδου

3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνυόμενη)

4. Απόδοση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις σε Μαθηματικά και Φυσική ανώτερη του 7/10. (Ο/Η υποψήφι-ος/α θα επιλεγεί κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα Φυσική και Μαθηματικά.)

 

ΘΕΣΗ 3: «Μελέτη της επίδρασης της ανόπτησης στις μηχανικές ιδιότητες ακτινοβολημένων δειγμάτων βολφραμίου με εφαρμογές στην τεχνολογία σύντηξης»

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Φυσικού ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή ΑΕΙ Επιστήμης Υλικών ή συναφούς κλάδου.

2.Mεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών με αντικείμενο στην Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή στην Επιστήμη των Υλικών ή συναφούς κλάδου

3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνυόμενη)

Επιθυμητή είναι η πειραματική εμπειρία σε:

α) μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών

β) τεχνικές σκέδασης νετρονίων και ακτίνων Χ

γ) φασματοσκοπία ποζιτρονίων

δ) στη μελέτη ατελειών στα υλικά

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους με αναλυτική βαθμολογία.

4. Πιστοποιητικό απόδειξης γλωσσομάθειας.

5. Εκπληρωμένες οι Στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της σύμβασης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.

(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

7. O κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

8. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας. Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία:

(α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

(β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας.

(γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν. 2190/1994.

(δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

(ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.

Και οι τρεις θέσεις εντάσσονται στο ερευνητικό πλαίσιο παραγωγής ενέργειας μέσω σύντηξης, από τις κορυφαίες ερευνητικές προτεραιότητες σε διεθνές επίπεδο με την κατασκευή του ΙΤΕR (https://www.iter.org), του μεγαλύτερου διεθνούς πειράματος σύντηξης σε εξέλιξη. Οι Επιστημονικοί Συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε ομάδα Ερευνητών από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Κέντρα και Πανεπιστήμια οι οποίοι με πρωτοποριακή έρευνα στη Φυσική και Επιστήμη των Υλικών έχουν σκοπό να κάνουν πραγματικότητα την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας τη σύντηξη (https://www.euro-fusion.org/).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-570 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις λεπτομέρειες εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα