Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Tέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων στο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος ως ακολούθως:

Α. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για το Λογιστήριο (ΣΟΧΛ)

Α1. Αντικείμενο εργασιών

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού, ετήσιων/μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
 • Οικονομική διαχείριση των οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών δραστηριοτήτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
 • Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ανάλυση του κόστους λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Α2. Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους: Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α3. Επιθυμητά προσόντα

 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

B. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για το Ταμείο (ΣΟΧΤΔ)

B1. Αντικείμενο εργασιών

 • Πραγματοποίηση και παρακολούθηση της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων.
 • Έλεγχος, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών, απόδοση φόρων, παρακολούθηση ταμειακών διαθεσίμων, βεβαιώσεις.
 • Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. στις Τράπεζες στο πλαίσιο εκτέλεσης πάγιων ή ειδικών εντολών, υποβολή Α.Π.Δ., Ε.Φ.Κ.Α..

B2. Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους: Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

B3. Επιθυμητά προσόντα

 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Γ. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για την Οικονομική Διαχείριση έργων (ΣΟΧΟΔΕ)

Γ1. Αντικείμενο εργασιών

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού έργων.
 • Οικονομική Διαχείριση των οικονομικών, λογιστικών και φορολογικών δραστηριοτήτων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και υποβολή στους διάφορους φορείς.

Γ2. Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους: Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Γ3. Επιθυμητά προσόντα

 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Δ. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για τη μισθοδοσία (ΣΟΧΜ)

Δ1. Αντικείμενο εργασιών

 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας.
 • Υποβολή Α.Π.Δ., Ε.Φ.Κ.Α.

Δ2. Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους: Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Δ3. Επιθυμητά προσόντα

 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών μετά την κτήση του πτυχίου σε λογιστική και φορολογική παρακολούθηση επιχειρήσεων, οι οποίες τηρούν βιβλία 6 τρίτης κατηγορίας, ή σε λογιστήριο/ταμείο (ή συναφή υπηρεσία) φορέα του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 14 ν. 4270/2014).
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitment@elidek.gr

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο