ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MBA Agribusiness
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ηθική οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα - πρώτο μισό 20ού αιώνα» στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ηθική οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα - πρώτο μισό 20ού αιώνα» ('MorEc', κωδικός προγράμματος 1043), το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ και το ΕΛΙΔΕΚ και διευθύνεται από τον ερευνητή Νίκο Ποταμιάνο, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις έκτακτου προσωπικού, συγκεκριμένα μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή, δύο υποψηφίων διδακτόρων και μία μεταπτυχιακού υπότροφου (ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας), που θα απασχοληθούν στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου (ή υποτροφίας, στην περίπτωση του μεταπτυχιακού φοιτητή), στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Θέση 1: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φιλοσοφία ή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη ή άλλη ανθρωπιστική και κοινωνική επιστήμη.

3. Διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφία κατά προτίμηση ή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη ή άλλη ανθρωπιστική και κοινωνική επιστήμη.

4. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια ανάγνωσης και μελέτης πηγών και εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.

5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιστημονική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορική έρευνα, διδασκαλία, οργάνωση συνεδρίων, διακρίσεις).
 • Γενικότερη επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορική έρευνα, διδασκαλία, οργάνωση συνεδρίων, διακρίσεις).
 • Γνώση ξένων γλωσσών.

4. Ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας, συμβολής σ’ έναν διεπιστημονικό διάλογο και οργάνωσής του εντός της ερευνητικής ομάδας.

5. Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στον γραπτό λόγο.

Θέσεις 2 και 3: Υποψήφιοι Διδάκτορες

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο στην Ιστορία ή σε άλλη ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία ή σε άλλη ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή να είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και να εκπονούν διδακτορική διατριβή στην οποία να είναι ισχυρή η ιστορική διάσταση.

4. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια ανάγνωσης και μελέτης πηγών και εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.

5. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιστημονική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορική έρευνα, διδασκαλία, οργάνωση συνεδρίων, διακρίσεις).
 • Γενικότερη επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορική έρευνα, διδασκαλία, οργάνωση συνεδρίων, διακρίσεις).
 • Γνώση ξένων γλωσσών.
 • Ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας.

 

Θέση 4: Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο στην Ιστορία ή σε άλλη ανθρωπιστική ή κοινωνική επιστήμη.

2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να εκπονεί ή να ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη διπλωματική μεταπτυχιακή του εργασία σε κάποιο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή σε άλλο τμήμα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

3. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευχέρεια ανάγνωσης και μελέτης πηγών και εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.

4. Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιστημονική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορική έρευνα, διδασκαλία, οργάνωση συνεδρίων, διακρίσεις).
 •  Γενικότερη επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορική έρευνα, διδασκαλία, οργάνωση συνεδρίων, διακρίσεις).
 • Γνώση ξένων γλωσσών.
 • Ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας.
 • Δεξιότητες παρουσίασης και άνεση στον γραπτό λόγο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και δείγμα γραπτής ακαδημαϊκής εργασίας τους (π.χ. διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία), μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@ims.forth.gr και nikospotam@yahoo.com υπ' όψιν Νίκου Ποταμιάνου και Γεωργίας Παπαδάκη.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα