Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΙΚΥ: Πέντε υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της παρούσης απόφασης προκηρύσσει συνολικά πέντε (5) θέσεις υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό στον επιστημονικό τομέα του «Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

2. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.

5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

6. Είναι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου από 7,00 και άνω.

7. Έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά σε Ίδρυμα της αλλοδαπής από το ακαδ. έτος 2018-2019 και έχουν εξασφαλίσει επίσημη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η γλώσσα εργασίας καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στην βεβαίωση αυτή θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδοχή του θέματος από επιβλέποντα καθηγητή της αλλοδαπής έως τις 30-6-2018.

8. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της γλώσσας, η οποία αποτελεί γλώσσα εργασίας στο πανεπιστήμιο στο οποίο θα διεξαχθεί η διδακτορική έρευνα.

9. Οι άγαμοι υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 30.000 € ή οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα (έγγαμοι και εξαρτώμενα μέλη) μικρότερο των 75.000 € κατά το φορολογικό έτος 2017.

10. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας: α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

11. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

12. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

1. Γενικά

Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της χωρίς οποιαδήποτε παράλειψη και να την υποβάλουν κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά και στην συνέχεια σε έντυπη μορφή κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω.

2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από το ΙΚΥ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.iky.gr.

Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί το μέρος της αίτησης που αφορά στην πρόταση διδακτορικής διατριβής υποψηφίων το οποίο μπορεί να είναι διατυπωμένο, είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα. Με την υποβολή των αιτήσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας απόφασης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΙΚΥ, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος παρέχει τη συναίνεσή του για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται σε αυτήν και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εν λόγω δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην αναρτώμενη ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):

- Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου «Europass» κατά προτίμηση), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση-πρόταση διδακτορικής διατριβής

- Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/ υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες. Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα αναφέρεται στον συνολικά απαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής χρόνο, αρχομένης από την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου σε Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο της αλλοδαπής. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας αναφέρεται στην μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης από το ΙΚΥ, αρχομένης από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής και πάντως όχι νωρίτερα της 1nς/9/2018 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 συνεχόμενους μήνες επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης/8/2021.

- Περίληψη (abstract) πρότασης διδακτορικής διατριβής (όπως στην πρόταση ανωτέρω).

- Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων). Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι:

α) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας πρόσκλησης,

β) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης,

γ) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,

δ) δεν χρηματοδοτείται και δεν θα χρηματοδοτηθεί για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας,

ε) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας

i) στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή

ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου,

στ) εάν έχει λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε από την αιτία αυτή.

ζ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στην αίτηση και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος προγράμματος, από το ΙΚΥ και αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς,

η) δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου,

θ) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια του, να διακόψει, αναβάλει ή επαναλάβει τη διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/ 1986. Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης (συμπεριλαμβανομένων των αναρτώμενων αρχείων) έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον εμπίπτουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ένταξης στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα της αίτησης υποψηφιότητας τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

3. Υποβολή αίτησης σε έντυπη μορφή - Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίσει το ΙΚΥ, να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να υποβάλουν ιδιοχείρως στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ -Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία):

Ι. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση.

II. Πρόταση διδακτορικής διατριβής εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

III. Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής, εκτυπωμένη από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

IV. Βιογραφικό σημείωμα, εκτυπωμένο από την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση (φέρει τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης).

V. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

VI. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή TEI με βαθμό 7,00 και άνω. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω ΑΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης.

VII. Επίσημη βεβαίωση από το Ίδρυμα της αλλοδαπής, στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εγγραφής, το θέμα της διδακτορικής διατριβής, η γλώσσα συγγραφής καθώς και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντος καθηγητή. Στο εν λόγω έγγραφο θα αναγράφεται απαραιτήτως ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο». Επισημαίνεται ότι η εγγραφή του υποψηφίου θα πρέπει να έχει γίνει εντός του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

VIII. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της γλώσσας εργασίας του πανεπιστημίου στο οποίο θα διεξαχθεί η διδακτορική έρευνα.

IX. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το φορολογικό έτος 2017. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν εμφανιζόταν ως εξαρτώμενο μέλος κατά το προαναφερθέν φορολογικό έτος, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης κατά το φορολογικό έτος 2017, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής του.

Χ. Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής1.

 

Σημείωση: H προκήρυξη, όπου θα αναφέρεται και η καταληκτική προθεσμία αιτήσεων, αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί από το ΙΚΥ. Μόλις δημοσιευθεί, θα σας ενημερώσουμε μέσω του site μας και των social media του eduguide.gr.

Δείτε την απόφαση στο ΦΕΚ εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο