Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Εκπαιδευτικά Νέα

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22-39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ο ΟΑΕΔ, καλεί τους ανέργους, εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα ηλικίας 22-39 ετών, (εφεξής Ωφελούµενοι/ες) που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτής και φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν.1892/1990 και τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα(εφεξής Φορείς Υποδοχής), για την προώθηση της απασχόλησης που ορίζονται στο Παράρτηµα I της παρούσας ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρόπο αίτηση συµµετοχής από 19/11/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή έως και 01/12/2019 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πλήρους απασχόλησης διενεργούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης οµάδων ανέργων, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο όπως αυτό αναφέρεται στα ανωτέρω έχοντας υπόψη 1 έως 8 του προοιµίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω τους σχετικούς συνδέσμους του ΟΑΕΔ:

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα