Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο θέσεις για απασχόληση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ για το Τμήμα Ερευνητικών Έργων

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ιδρύματος, ως ακολούθως: 

 

Α. Μία (1) θέση επιστημονικού προσωπικού (Κωδικός θέσης: ΣΟΧΑΚ2) 
 

Αντικείμενο εργασιών
Το σύνολο των υπηρεσιών του σχεδιασμού και της υλοποίησης των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως το αντικείμενο αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 21 (υπό 1 έως 4) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς επίσης και υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας, ταξινόμησης, παρουσίασης και αξιολόγησης των στοιχείων και των αποτελεσμάτων που αφορούν τις εν λόγω δράσεις. 

Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. 
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, μετά την κτήση του πτυχίου, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων για χρηματοδότηση ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων   ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους Έλληνες άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

Επιθυμητά προσόντα
Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των δύο (2) ετών, μετά την κτήση του πτυχίου, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων για χρηματοδότηση ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα.

 

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών δράσεων (Κωδικός Θέσης: ΣΤΕΕ3) 

Αντικείμενο εργασιών  
Το σύνολο των υπηρεσιών του σχεδιασμού και της υλοποίησης των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως το αντικείμενο αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 21 (υπό 1 έως 4) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς επίσης και υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας, ταξινόμησης, παρουσίασης και αξιολόγησης των στοιχείων και των αποτελεσμάτων που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Απαιτούμενα προσόντα
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής. 
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.  
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών, μετά την κτήση του πτυχίου, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων για χρηματοδότηση ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους Έλληνες άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Επιθυμητά προσόντα

 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των δύο (2) ετών, μετά την κτήση του πτυχίου, στο σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων για χρηματοδότηση ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/επιστημονικών/αναπτυξιακών δράσεων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα.


Σε όλες τις περιπτώσεις η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται: 1) για τους μισθωτούς με α) βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα και β) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα, 2) για τους ελεύθερους επαγγελματίες με α) βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα, β) βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση και γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας που δηλώνεται στις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα και βεβαιώσεις εργοδότη/συμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αποδοχές, τη διαδικασία αξιολόγησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των θέσεων, δείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Οκτωβρίου 2019

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο