Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως ακολούθως:

Ι. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  - ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

Α. Μία (1) θέση επιστημονικού προσωπικού (Κωδικός θέσης: ΣΟΧΑΚ)

Α.1 Αντικείμενο εργασιών

Το σύνολο των υπηρεσιών του σχεδιασμού και της υλοποίησης των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπως το αντικείμενο αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 21 (υπό 1 έως 4) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς επίσης και υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας, ταξινόμησης, παρουσίασης και αξιολόγησης των στοιχείων και των αποτελεσμάτων που αφορούν τις εν λόγω δράσεις.

Α.2 Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων για χρηματοδότηση ερευνητικών/επιστημονικών προγραμμάτων/έργων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών προγραμμάτων/έργων, διαχείριση ή υλοποίηση ή παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/επιστημονικών προγραμμάτων/έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους Έλληνες άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν 3 υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α.3 Επιθυμητά προσόντα

Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των δύο (2) ετών, μετά την κτήση του πτυχίου, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων για χρηματοδότηση ερευνητικών/επιστημονικών προγραμμάτων/έργων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών προγραμμάτων/έργων, διαχείριση ή υλοποίηση ή παρακολούθηση της υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/επιστημονικών προγραμμάτων/έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα.

 

Β. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έργων (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΔΕ)

Β.1 Αντικείμενο εργασιών

Το σύνολο των υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και της παρακολούθησης της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έργων, όπως το αντικείμενο αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 21 (υπό 5 έως 9) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Β.2 Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, οικονομικής, λογιστικής, νομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης.
 • Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέσεις με οικονομικό ή νομικό αντικείμενο ή στη διαχείριση/υλοποίηση ή στην παρακολούθηση υλοποίησης έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, μετά την κτήση του πτυχίου.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Β.3 Επιθυμητά προσόντα

Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των δύο (2) ετών μετά την κτήση του πτυχίου, σε θέσεις με οικονομικό ή νομικό αντικείμενο ή στη διαχείριση/υλοποίηση ή στην παρακολούθηση υλοποίησης έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.

 

ΙΙ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

Γ. Μία (1) θέση υπαλλήλου υπεύθυνου για το πρωτόκολλο και το αρχείο (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΠ)

Γ.1 Αντικείμενο εργασιών

Γραμματειακή υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης, των υπηρεσιών και επιτροπών του Ιδρύματος, τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου (έντυπου και ηλεκτρονικού) και των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Γ.2 Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στη διοικητική υποστήριξη φορέα διαχείρισης / υλοποίησης ερευνητικών έργων.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Γ.3 Επιθυμητά προσόντα

 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία πέραν των πέντε (5) ετών.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

 

Δ. Μία (1) θέση Νομικού (Κωδικός Θέσης ΣΟΧΝ)

Δ.1 Αντικείμενο εργασιών

Η νομική υποστήριξη του συνόλου των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δ.2 Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο Νομικής (Πανεπιστημίου) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία ως νομικού, μετά την κτήση του πτυχίου, τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 •  Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Δ.3 Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία ως νομικός, πέραν των δύο (2) ετών μετά την κτήση του πτυχίου.
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υπογεγραμμένη αίτησή τους με τα δικαιολογητικά σε ξεχωριστά αρχεία τύπου .pdf, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι και την 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται στη διεύθυνση: recruitment@elidek.gr

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο