Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Προκηρύξεις, μοριοδότηση προσόντων και προθεσμίες αιτήσεων

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 – ΦΕΚ 46/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/ 24.12.2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα. 

Ειδικότερα:

* η προκήρυξη 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) αφορά στους κλάδους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας ΠΕ 79.
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών: από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

* η προκήρυξη 2ΓΕ/2019 – ΦΕΚ 46/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/ 24.12.2019 αφορά στους κλάδους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91.
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών: από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και μαζί με φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση.

Προσόντα διορισμού- Μοριοδότηση

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται, κατά κλάδο ή ειδικότητα, σε πίνακες κατάταξης (πίνακας Α΄- εκπαιδευτικών ΓΕ) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 57 σε
συνδυασμό με την παρ 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019):

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών. Βαθμός × 2,5

 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. Επτά (7) μονάδες

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Διδακτορικό δίπλωμα: Σαράντα (40) μοναδες 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: Είκοσι (20) μοναδες

 • Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: Οκτώ (8) μονάδες

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας: Επτά (7) μονάδες

 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: Πέντε (5) μονάδες

 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας: Τρεις (3) μονάδες

ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): Τέσσερις (4) μονάδες

 • Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: Δύο (2) μονάδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 • Εκπαιδευτική προυπηρεσία (έως και 120 μήνες): Μία (1) μονάδα ανά μήνα και έως εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 • Αριθμός τέκνων: Τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο.
 • Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: Το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας

Eπισήμανση: Οι υποψήφιοι, που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (παρ.3, άρθρο 54, ν. 4589/2019).

Σημαντικές πληροφορίες: 

1. Οι προκηρύξεις δεν ορίζουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που θα διοριστούν. Το ΑΣΕΠ ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των ενστάσεων θα καταρτίσει τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ανωτέρω πίνακες θα ισχύσουν για τρία σχολικά έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπορεί:
(α) να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
(β) να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΓΕ στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.
Η ένταξη στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες δεν δημιουργεί δικαίωμα διορισμού ή πρόσληψης. Οι διορισμοί ή οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται, κατά την διάρκεια ισχύος των πινάκων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, με τη διαδικασία των άρθρων 62 και 63 του ν. 4589/2019. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

2. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ


3.Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και μαζί με φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία: 

Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 (Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79)

Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 (Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης)

Η αίτηση σε μορφή word 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο