Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει για το θέρος 2018 και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών.

Οι υποτροφίες αφορούν σε:

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2018.

β) Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

1. ΒΕΛΓΙΟ

α) Δύο (2) υποτροφίες σε διπλωμάτες ή δημοσίους υπαλλήλους με ειδίκευση στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο UMONS, για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου προς εκμάθηση εξειδικευμένων γαλλικών που αφορούν στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Ηλ. ταχυδρομείο: cfe@umons.ac.be ; j.everaerdt@wbi.be

Ιστότοπος: www.wbi.be

β) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Ηλ. ταχυδρομείο: cvulb@admin.ulb.ac.be

Ιστότοπος: www.ulb.ac.be/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Μαρτίου 2018.

 

2. ΚΡΟΑΤΙΑ

α) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών η καθεμία για μεταπτυχιακές σπουδές/έρευνα.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Κροατικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στη διεύθυνση:

https://mzo.hr/en/scholarships-republic-croatia-call-applications-20182019 και

http://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/#engbil

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 16 Μαρτίου 2018 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους ως άνω συνδέσμους. Τα δικαιολογητικά και το υπογεγραμμένο αντίγραφο της ξενόγλωσσης αίτησης θα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβληθούν και στην υπηρεσία μας όπως προβλέπεται στους γενικούς όρους της παρούσας απόφασης.

 

3. ΟΥΓΓΑΡΙΑ

α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.

β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου διάρκειας ενός (1) μήνα η κάθε μία.

Για τα θερινά προγράμματα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2018.

Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γερμανική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.scholarship.hu.

Για τα θερινά προγράμματα: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplicants.

 

4. ΣΛΟΒAKΙΑ

α) Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες και η μικρότερη μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-ofcooperation-new/.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν απαραιτήτως και το σχετικό ξενόγλωσσο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018.

 

5. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας.

Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 16η Μαρτίου 2018

Γλώσσα που απαιτείται: Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας εκτός εάν οριστεί διαφορετική γλώσσα εργασίας κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο Καθηγητή ή επόπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και τα ηλικιακά όρια που θέτει η χώρα καθώς και για την ξενόγλωσση αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:

http://eng.cmepius.si/

http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/

ή να αποστέλλουν e-mail στο scholarships@cmepius.si.

 

6. ΤΣΕΧΙΑ

Mία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 21/07/2018 έως 18/08/2018) και μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 21/07/2018 έως 19/08/2018).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 9η Μαρτίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν απαραιτήτως και το σχετικό ξενόγλωσσο έντυπο που επισυνάπτεται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: www.lsss.upol.cz/ (για το θερινό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Masaryk) και www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php (για το θερινό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Palacky).

Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα διαμονή, διατροφή και εκδρομές, που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος των αντίστοιχων θερινών σεμιναρίων.

 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη για τις πιο πάνω υποτροφίες εδώ.

 

7. Λετονία

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Λετονίας σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στη Λετονία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφορούν σε α) προπτυχιακές σπουδές, συνήθως αρχικά 10μηνης διάρκειας, β) μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, 5μηνης διάρκειας και γ) παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, έντυπο για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ στην ιστοσελίδα του State Education Development Agency: http://www.viaa.gov.lv/scholarships. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για κρατικές υποτροφίες εκ μέρους της Λετονίας είναι η 1η Απριλίου 2018.

Στην ίδια ιστοσελίδα του State Education Development Agency: http://www.viaa.gov.lv/scholarships θα είναι διαθέσιμες από 1ης Μαρτίου πληροφορίες σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων το καλοκαίρι 2018. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα αποστέλλονται απευθείας στους διοργανωτές των θερινών σεμιναρίων. Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων στη Λετονία είναι η 4η Μαΐου 2018.

Πρόσωπο επικοινωνίας στο State Education Development Agency είναι η κα. Aija Jakovica, τηλ.: +37167814331, e-mail: scholarships@viaa.gov.lv.

 

8. Τουρκία 

Ανακοινώθηκαν επίσης τα προγράμματα υποτροφιών της Τουρκίας, ακ. έτους 2018-19, προς Έλληνες και Ελληνίδες, για 

α) προπτυχιακές σπουδές, σε όλα τα επιστημονικά πεδία

β) μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στον κλάδο Επιστήμης και Τεχνολογίας και στον κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών

δ) εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, για δημοσίους υπαλλήλους και ακαδημαϊκούς

ε) έρευνας, για Υ.Δ.

Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης σε όλα τα συμβεβλημένα με το πρόγραμμα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Τουρκίας, τη διαμονή σε φοιτητικές εστίες (μόνο για φοίτηση σε δημόσια πανεπιστήμια), την υγιεινομική περίθαλψη σε δημόσιους φορείς, την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, η οποία είναι υποχρεωτική ακόμη κι όταν το πρόγραμμα σπουδών είναι σε άλλη γλώσσα. Επίσης χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 700 (προπτυχιακές σπουδές), 950 (μεταπτυχιακές σπουδές 2ου κύκλου), 1400 (μεταπτυχιακές σπουδές 3ου κύκλου, 3000 (έρευνα) Τουρικών λιρών (TL) αντίστοιχα, και ta έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην αρχή και το τέλος της περιόδου σπουδών.

Ανάλογα με το επίδεδο σπουδών υπάρχει όριο ηλικίας και αντίστοιχος αποδεκτός μέσος όρος βαθμολογίας. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας, εκτός των αποφοίτων, έχουν και οι τελειόφοιτοι/-ες. Οι υποτροφίες μικρής διάρκειας (έρευνα, γλώσσα) μπορεί να έχουν κατά περίπτωση και πρόσθετα κριτήρια.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος  και προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Η αίτηση για υποτροφία συνιστά ταυτόχρονα και αίτηση για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο επιλογής από έτοιμη λίστα συμβεβλημένων με το πρόγραμμα Πανεπιστημίων Κατά την υποβολή της αίτησης, ο/η αιτών/-ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή τίτλο του προγράμματος υποτροφιών που τον/την αφορά

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Ελλήνων και Ελληνίδων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές (2ου & 3ου κύκλου) λήγει στις 5 Μαρτίου 2018.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Ελλήνων και Ελληνίδων για προπτυχιακές σπουδές έχει οριστεί από 16 Απριλίου έως 27 Μαϊου 2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προγράμματα της Τουρκίας και διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, κ.λπ, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 0 850 455 0 982 ή στο email: info@turkiyeburslari.org

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο