Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες του ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την χορήγηση επτά (07) θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, για την πραγματοποίηση έρευνας διδακτορικού επιπέδου στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), το οποίο, σύμφωνα με απόφαση του τότε ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ, είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικώς μόνο προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2015.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

• Έλληνες (ή έχοντες διπλή εθνικότητα), ανεξαρτήτως της χώρας διαμονής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6), εκδοθέντος έως την 31η Ιανουαρίου 2015 είτε από ελληνικό ίδρυμα είτε από ίδρυμα του εξωτερικού, στην δε περίπτωση αυτή το πτυχίο να έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ έως την 31η Ιανουαρίου 2015.

• Αλλοδαποί νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών έως την 31η Ιανουαρίου 2015 (η παραμονή θα πρέπει να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα). Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6), εκδοθέντος έως την 31η Ιανουαρίου 2015 αποκλειστικώς από ελληνικό ίδρυμα.

• Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι και των δύο κατηγοριών πρέπει, συμπληρωματικώς στα προσωπικά τους στοιχεία στο βιογραφικό σημείωμα που τους ζητείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς μαζί με την αίτησή τους προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, να αναγράψουν τον ελληνικό τους Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και την Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται.

Μη επιλέξιμοι θεωρούνται οι:

• Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΙΚΥ για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (θα ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986).

• Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου (θα ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986).

• Άρρενες υποψήφιοι στους οποίους, στην περίπτωση που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, δεν έχει χορηγηθεί αναβολή στράτευσης για διάστημα τουλάχιστον ίσο με την διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους (θα ζητηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης). Η τελική επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα διενεργηθεί από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και οι υποψήφιοι που θα προκριθούν για το τελικό στάδιο επιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη κατά το διάστημα από 16-20 Μαρτίου 2015 από το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου 2015.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα καταβάλει στους επιλεγέντες Έλληνες ερευνητές μηνιαία υποτροφία για τρία (3) κατ’ ανώτατο όριο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ έτος και η συνολική πορεία της διδακτορικού επιπέδου ερευνητικής εργασίας τους θα κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ικανοποιητική. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων θα καθοριστούν με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015. Σε περίπτωση που, αναλόγως της πορείας της ερευνητικής τους εργασίας, απαιτείται συνέχιση των σπουδών τους για τέταρτο έτος και η επίδοσή τους κρίνεται λίαν ικανοποιητική, θα τους καταβάλλεται μηνιαία υποτροφία απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. Οι επιλεγέντες δεν έχουν υποχρέωση καταβολής διδάκτρων στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας:

http://www.eui.eu/Home.aspx

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx

 

Πληροφορίες από το ΙΚΥ:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

142 34 Νέα Ιωνία

ιστοσελίδα: http://www.iky.gr

 

Αρμόδια υπάλληλος:

• Νάγια Οικονομοπούλου, 210 3726328, necono@iky.gr

Νέα Ιωνία, 23/12/2014 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

 

 Ευθυμία κ. Μπάσδρα

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο