International Hellenic University

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους για σπουδές στο Ισραήλ Εκπαιδευτικά Νέα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το έγγραφο 203655/Ζ1/22.11.2017 του ΥΠΠΕΘ, η κυβέρνηση του Ισραήλ, στο πλαίσιο μορφωτικής συμφωνίας, πρόκειται να χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υποτροφίες για α) την πραγματοποίηση σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) ή έρευνας, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους  (8 μήνες) και β) την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων εβραϊκής γλώσσας (Ulpan), διάρκειας 3-4 εβδομάδων.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι/-ες, ηλικίας έως 35 ετών, και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας. Η υποτροφία μπορεί να είναι α) πλήρης, περιλαμβάνοντας μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα (50% των διδάκτρων, συνολικού ύψους έως 6.000 $), μηνιαίο επίδομα (για τις υποτροφίες σπουδών/έρευνας) και βασική ασφάλεια υγείας ή β) μερική, περιλαμβάνοντας μηνιαίο επίδομα (για τις υποτροφίες σπουδών/έρευνας) και βασική ασφάλεια υγείας
 
Προσοχή: η υποτροφία σπουδών χορηγείται ΜΟΝΟ για 1 ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) χωρίς δυνατότητα ανανέωσης για το σύνολο των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Η υποτροφία για σπουδές χορηγείται μόνο για φοίτηση σε πανεπιστήμια εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ η υποτροφία για το πρόγραμμα γλώσσας το 2018 χορηγείται αποκλειστικά για το Ulpan του Πανεπιστημίου της Χάιφα. Η ευθύνη για την αποδοχή σε πρόγραμμα σπουδών/έρευνας από τα εγκεκριμένα ισραηλινά πανεπιστήμια είναι του αιτούντα/της αιτούσης και θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί προκειμένου για την ενεργοποίηση της υποτροφίας.

Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πολίτες, η αίτηση, στην αγγλική γλώσσα και σε 3 αντίτυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα (Μαραθονοδρόμων 1, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, υπόψιν Ακαδημαϊκού Τμήματος), έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017 22 Ιανουαρίου 2018.

Η ανακοίνωση του προγράμματος, καθώς και έντυπο αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσής της, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ προκειμένου να βρούν τη λίστα με τα εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστήμια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται είτε στο Ισραηλινό ΥΠΕΞ (email επικοινωνίας: scholarship@mfa.gov.il) είτε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Επικοινωνίας(email: pr@athens.mfa.gov.il  τηλ: 210 6705513)

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο του εγγράφου του ΥΠΠΕΘ:

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 2267/94 (ΦΕΚ 227 Α΄) με τις οποίες κυρώθηκε η Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Β) Το Μορφωτικό Εκτελεστικό Πρόγραμμα που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ (ΦΕΚ 282 Α΄ 2013).

Γ) Την αριθ. 317/3.11.2017 Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας του Ισραήλ.

Δ) Τα άρθρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ 141 Α΄) “Περί κυρώσεως της από 23.5.1969 Συμβάσεως της Βιέννης”.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως ακολούθως:

 1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)
 2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας:

 • Ο αιτών να είναι κάτοχος πτυχίου επιπέδου BA ή BSc (ή και ανώτερου) με καλή ακαδημαϊκή επίδοση.
 • Ο αιτών να είναι υπήκοος της χώρας, όπου και υποβάλλει την αίτηση για υποτροφία και να είναι κάτω των 35 ετών (ηλικία κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους).
 • Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας.
 • Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις του Ισραηλινού Πανεπιστημίου στο οποίο υποβάλλει αίτηση. Υποτροφία χορηγείται μόνο εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκρίνει την αποδοχή του υποψηφίου.

Όροι και οι προϋποθέσεις:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της υποτροφίας μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρονιά, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό. Η υποτροφία που χορηγείται δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Η πλήρης υποτροφία περιλαμβάνει:

 • Δίδακτρα
 • Μηνιαίο επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος (για 8 μήνες)
 • Βασική ασφάλιση υγείας

Ο αιτών αναλαμβάνει τις δαπάνες διαμονής, μεταφοράς και μετακίνησης από και προς το Ισραήλ.

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές στα εγκεκριμένα, από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια και Προγράμματα.

Οι υποτροφίες για το σεμινάριο γλώσσας (Ulpan) θα χορηγηθούν για το ινστιτούτο γλώσσας που θα επιλεγεί από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, την επιβεβαίωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι αιτούντες επικοινωνούν με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα.

Υποβολή της Αίτησης

Πριν τη διαδικασία λήψης και συμπλήρωσης των εντύπων της αίτησης, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης 
 • Λεπτομερή επιστολή στην οποία να αναφέρεται ο κλάδος σπουδών και το Πανεπιστήμιο στο Ισραήλ στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να φοιτήσει
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα επιστολών των Ισραηλινών Πανεπιστημίων, ή -στην περίπτωση έρευνας ή μεταδιδακτορικού- του Ισραηλινού επιβλέποντα. Δεν απαιτείται για υποτροφίες θερινού σεμιναρίου γλώσσας
 • Πιστοποιητικά σπουδών στο πρωτότυπο (ή επικυρωμένα αντίγραφα), αναλυτική βαθμολογία και τίτλοι που πιστοποιούν την ολοκλήρωση των σπουδών για το πτυχίο
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες/καθηγητές που έχουν διδάξει στον υποψήφιο
 • Τρεις (3) φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό υγείας

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται εκτυπωμένα στην αγγλική γλώσσα, σε τρία (3) αντίγραφα, στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, στην διεύθυνση: Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα) Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό, 15452 Αθήνα.

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mfa.gov.il/

- Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018.

- Η τελική απόφαση για τη χορήγηση της υποτροφίας λαμβάνεται περίπου τον Ιούνιο κάθε έτους.

- Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τον υποψήφιο για την αποδοχή του στο πρόγραμμα υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: scholarship@mfa.gov.il.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα