Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας 2016-2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε Έλληνες πολίτες προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα διδακτορικού επιπέδου στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. - Istituto Universitario Europeo).

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικώς προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2016. Αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στο Ι.Κ.Υ. έως την 8η Φεβρουαρίου 2016.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας:

http://www.eui.eu/Home.aspx

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx

Για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής:

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

• να είναι Έλληνες πολίτες, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρα 16.2 και 17.1 της Σύμβασης του 1992 για την αναθεώρηση της Σύμβασης περί ιδρύσεως ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου

• να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6), εκδοθέντος έως την 31η Ιανουαρίου 2016 είτε από ελληνικό ίδρυμα είτε από ίδρυμα της αλλοδαπής, στην δε περίπτωση αυτή, το πτυχίο να έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έως 31 Ιανουαρίου 2016. Σε περίπτωση συνυποβολής τίτλων ανώτερων του πτυχίου (Master, MPhil) εκδοθέντων από ιδρύματα της αλλοδαπής, ισχύουν ομοίως τα ανωτέρω

• να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου

• να έχουν ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο Σύμβασης Υποτροφίας με το ΙΚΥ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

• να είναι κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

• οι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι να δικαιούνται τετραετή άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αρχομένης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (αποτελεί προϋπόθεση έναρξης υποτροφίας και θα κληθούν να την υποβάλλουν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους)

• να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης για το πλήρες διάστημα των σπουδών τους (τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια) από την ημερομηνία έναρξης αυτών (01/09/2016)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αντίγραφο της αίτησης που θα υποβληθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. συστατικές επιστολές, βιογραφικό σημείωμα, κ.τ.λ.) είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και ημερομηνία αποστολής έως τις 8 Φεβρουαρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου), και απαραιτήτως να συνοδεύεται από:

1. αντίγραφα των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και των σχετικών πράξεων αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού

2. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος (ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη)

3. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής

4. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτουν τα εξής (να χρησιμοποιηθεί από τους υποψηφίους το ακριβές λεκτικό):

a. ότι ο υποψήφιος δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν χρηματοδότηση από το Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

b. ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου

c. ότι ο υποψήφιος είναι ή δεν είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, να δηλώνεται ότι δικαιούται τετραετούς διάρκειας αδεία υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αρχομένης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

d. ότι κατά την διάρκεια των σπουδών του, ο υποψήφιος δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

e. ότι κατά την διάρκεια των σπουδών του, ο υποψήφιος δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού

5. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους.

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση υποψηφίων που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, είναι υποχρεωτική, αμέσως μετά την εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά την έναρξη του ακαδ. έτους 2016-2017, η υποβολή πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η αναβολή λόγω σπουδών για το πλήρες διάστημα φοίτησης (τουλάχιστον για τέσσερα ακαδημαϊκά έτη). Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του πιστοποιητικού, ο υποψήφιος διαγράφεται από τους καταλόγους επιτυχόντων.

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα έως την ορισμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής.

Για την παραπάνω προκήρυξη σε pdf πατήστε εδώ

Πληροφορίες από το Ι.Κ.Υ.:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

142 34 Νέα Ιωνία

ιστοσελίδα: http://www.iky.gr

 

Αρμόδια υπάλληλος:

• Νάγια Οικονομοπούλου, 210 3726328, necono@iky.gr, exoterikou@iky.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο