Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ

Προδημοσίευση - 1η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει την 1η Νοεμβρίου 2016 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων με καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2016. Η διαχείριση της προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Οι συνολικά ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη, υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 265 υποψήφιοι διδάκτορες

1. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και  αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000.€ και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Πέραν της παρούσας προκήρυξης που προγραμματίζεται να δημοσιευτεί την 1η Νοεμβρίου 2016, μια δεύτερη προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση).
 • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.
 • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τη λήψη του βασικού τίτλου  σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις  της παραγράφου  αυτής  θα  πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000€ ανά έτος.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: 

Α. Φυσικές Επιστήμες  

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες 

Γ. Επιστήμες Ζωής                                                                                                                 

Δ. Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

 

5. ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε  εννιακόσια ευρώ (900€). Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή γίνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας www.gsrt.gr

Η φόρμα υποβολής θα αποτελείται από δύο (2) διακριτά τμήματα:

1) Τμήμα Α:  Θέμα διδακτορικής διατριβής

 • Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής, ο δηλωθείς τίτλος μπορεί να τροποποιηθεί μετά την ένταξη της πρότασης κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΥΔ.

 • Συνοδευτική Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα παρουσιάζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον του ΥΔ σχετικά με την επιθυμία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, το θέμα της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάγκη οικονομικής στήριξης.
 • Αιτούμενη διάρκεια χρηματοδότησης (έως 36 μήνες).

 

2) Τμήμα Β: Υποψήφιος Διδάκτορας

 • Γενικά στοιχεία υποψηφίου
 • Βιογραφικό
 • Τίτλος και βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται το πτυχίο που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • Στοιχεία (Όνομα, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές επιστολές.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί  στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης, η ΓΓΕΤ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα είναι από την 1η Νοεμβρίου 2016 ως και την 30η Νοεμβρίου

 

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 

www.gsrt.gr και www.erevna.minedu.gov.gr

 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) αποτελούμενες από 3 έως 5 μέλη, οι οποίες θα ορισθούν για κάθε μία από τις Επιστημονικές Περιοχές του Κεφαλαίου 4 της παρούσας προδημοσίευσης. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

Η αρχική κατανομή των αιτήσεων στις ΘΕ θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του Υποψήφιου Διδάκτορα για την Επιστημονική Περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της πρότασης. Ωστόσο, η αρχική αυτή κατανομή μπορεί να αναθεωρηθεί αν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο της εμπίπτει σε διαφορετική επιστημονική περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.

Στην περίπτωση προτάσεων με διεπιστημονικό χαρακτήρα, ο ΥΔ μπορεί να προτείνει ένα «πρωτεύον» και ένα «δευτερεύον» επιστημονικό πεδίο. Η ΘΕ που αντιστοιχεί στο «πρωτεύον» επιστημονικό πεδίο μπορεί να ζητήσει πρόσθετες εκθέσεις αξιολόγησης από ειδικούς-μέλη άλλων ΘΕ.

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι οι 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής  βαθμολογίας). Οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 60 μονάδων αποκλείονται από την χρηματοδότηση.

Οι ΘΕ προχωρούν σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων. Στη συνέχεια συντάσσεται ανά ΘΕ, Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Κατά τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων, προτάσσεται εκείνη με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Κριτήριο Α2.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις (10-50)

 • Βαθμός πτυχίου του υποψήφιου διδάκτορα (10-30 μονάδες).

Βαθμός πτυχίου

Βαθμολογία κριτηρίου

5,00 - 6,50

10

6,51 - 8,50

20

8,51 – 10,00

30

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα: η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών βαθμολογείται με 20 μονάδες.

Α2. Προφίλ Υποψηφίου (1-50)

Στην αξιολόγηση του κριτηρίου συνεκτιμάται η συνοδευτική επιστολή ενδιαφέροντος, το βιογραφικό, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια, συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν το επιστημονικό υπόβαθρο του υποψηφίου.

 

Η βαθμολογία των κριτηρίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα

Κριτήριο

Βαθμολογία

Α1

10-50

Α2

1-50

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

Μέγιστη συνολική βαθμολογία αίτησης 100 μονάδες. 

Ελάχιστη συνολική βαθμολογία: 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας της αίτησης).

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους δικαιούχους ΥΔ με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο ΥΔ έχει δικαίωμα ένστασης εντός προθεσμίας 10 ημερών.

Η επιτροπή ενστάσεων (τουλάχιστον τριμελής) συνεδριάζει και αποφασίζει εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ένστασης.

Ακολουθεί η οριστικοποίηση των Πινάκων Κατάταξης αιτήσεων ανά Θεματική Επιστημονική Περιοχή.  

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας εγκρίνονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης και εκδίδεται κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση αιτήσεις σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης (με τους αριθμούς υποβολής) των προς χρηματοδότηση αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της  ΓΓΕΤ.

Μετά την ανάρτηση των προς χρηματοδότηση αιτήσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι Υποψήφιοι Διδάκτορες λαμβάνουν εγκριτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο