Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς φοιτητές και μαθητές από τα έσοδα κληροδοτημάτων του ΕΚΠΑ Εκπαιδευτικά Νέα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την προκήρυξη υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης από τα έσοδα κληροδοτημάτων, τα οποία έχει στη διαχείριση του. Ορισμένες υποτροφίες αφορούν μόνο σε φοιτητές και αποφοίτους του ΕΚΠΑ και άλλες σε φοιτητές και αποφοίτους όλων των ιδρυμάτων της χώρας.

Για να δείτε την προκήρυξη της κάθε υποτροφίας, πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για όλες τις υποτροφίες: 31 Οκτωβρίου 2017

 

Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η

Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν υποτροφίες, με επιλογή,  για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό Κατά  το Παν/κό έτος 2015-16

 

1. Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη  εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη,  Μία (1) υποτροφία σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές  σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 792,37 Ευρώ.

 

2. Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή Μία (1) υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας  600,00 Ευρώ.

 

3. Μαρίας Στάη: Τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και οκτώ (8) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό 500,00 Ευρώ και β) στη Εσωτερικό  200,00 Ευρώ.

 

4. Ε. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΑ: Μία (1) υποτροφία σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς», προτιμωμένων των οικονομικά ασθενεστέρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους.  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 500,00 Ευρώ.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  31/10/2017

Δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων, όχι μεγαλύτερη  των 36 ετών. Ειδικότερα:

 - Για το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Μπαλτατζή θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από το Συρράκο Ιωαννίνων και η ηλικία μέχρι 35 ετών                          

 - Για το Κληροδότημα Μαρίας Στάη θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από τα Κύθηρα

2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς» και  πιστοποιητικό σπουδών με ακριβή βαθμολογία πτυχίου. Ειδικά για τη Δωρεά Οικογένειας Α. Αργυριάδη, πτυχίο με βαθμό «Άριστα» και βεβαίωση με ακριβή βαθμολογία ετών πτυχίου. Επί πλέον:

- Για την Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης μετά τις σπουδές, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρείς (3) μήνες, πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

5. Για την Κληρονομία Σπυρ. Μπαλτατζή πιστοποιητικό απορίας και εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2016, και έντυπο δήλωσης ακινήτων (Ε9) της οικογενείας και του υποψηφίου. Για τις Δωρεές Οικ. Α. Αργυριάδη και Ε. κα Β. Λαδά εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2016, και έντυπο δήλωσης ακινήτων (Ε9) της οικογενείας και του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο θα προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της  σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.

           

ΓΕΝΙΚΑ

            Το μοναδικό μάθημα, στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι, προφορικά και γραπτά, (ημερομηνία εξέτασης 5-12-2014) είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.

            Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας (γραπτά και προφορικά) τουλάχιστον 14/20. Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.

            Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη χρόνια. Για την Κληρονομία Σπυρ. Μπαλτατζή η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη χρόνια. Για την Δωρεά Οικογενείας Αργυριάδη διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο.

Στους υποτρόφους Εξωτερικού θα καταβληθούν και τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον  προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

            Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία.

            Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε .

            Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

             Οι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30) αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά, μέχρι  31/10/2017.

Τα έντυπα των αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Γραφείο Πρωτοκόλλου.

            Περισσότερες πληροφορίες από τη Δ/νση Κληρ/των – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 67, τηλ. 210 3689132-4, ωράριο κοινού 11:00πμ έως 13:00μ.μ.

Από το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων

 

KATA Σ Τ Α Σ Η

Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν κατά το Παν/κό έτος 2015-16 με επιλογή,  υποτροφίες σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

A. Υποτροφίες σε φοιτητές Σχολών Παν/κού Τομέα

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Δύο (2) υποτροφίες, σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση, από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  250,00 Ευρώ. 

2. ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Χας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ:  Τέσσερις (4) υποτροφίες,  σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις  φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, που  θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 400,00 Ευρώ. 

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣ. ΜΑΚΡΗ: Τρεις (3υποτροφίες, σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και ‘’αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας’’, προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας  300,00 Ευρώ. 

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: Δύο (2) υποτροφίες, σε  άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της Χώρας, καταγόμενους  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων.    Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας 200,00 Ευρώ.

5ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές όλων  των Σχολών και των Τμημάτων  των Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση,  ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από το Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων  των  απόρων. Το μηνιαίο  ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 300,00 Ευρώ.

6. ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ:  Δέκα πέντε (15) υποτροφίες σε Κυθήριους  πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό  υποτροφίας  160,00 Ευρώ.

7. ΘΩΜΑ ΣΟΥΡΛΗ: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων αυτού, καταγόμενη/νο από το Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές της/του. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 102,71 Ευρώ.

8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΥΛΗ: Τρεις (3) υποτροφίες σε άπορους άρρενες φοιτητές Ιατρικών ή πολυτεχνικών σχολών της χώρας, καταγόμενους από το Δημοτικό Διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής είτε από τη Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου, είτε από το Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 117,39 Ευρώ.

9. ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ): Μία (1) υποτροφία σε άπορο ή ορφανό φοιτητή, καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιμωμένου του Πολυτεχνείου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 300,00 Ευρώ.

 

ΒΥποτροφίες σε σπουδαστές ΤΕΙ

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Δύο (2) υποτροφίες σε  άπορους  σπουδαστές  όλων των ΤΕΙ της Χώρας, καταγόμενους  εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων.    Μηνιαίο ποσό   200,00 Ευρώ 

Γ. Υποτροφίες σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Έξι (6) υποτροφίες, σε  άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων.Μηνιαίο ποσό  90,00 Ευρώ.

Δ. Υποτροφίες σε μαθητές Δημοτικού

Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Έξι (6) υποτροφίες, σε  άπορους μαθητές Δημοτικού, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής , από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό 50,00 Ευρώ.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:     Μέχρι  31-10-2017

Δικαιολογητικά:

Ι. Οι φοιτητές ΑΕΙ και οι σπουδαστές ΤΕΙ υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει :α) η Ελληνική ιθαγένεια και β) η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών και γ) όπου απαιτείται, η καταγωγή των υποψηφίων. Ειδικότερα για τη λήψη υποτροφίας από το:

- Κληρ/μα Δημ. Αράπογλου, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από την Κων/πολη και γενικά ότι είναι ομογενείς

- Κληρ/μα Β. και Μ. Μακρή, θα πρέπει να προκύπτει, αν υπάρχει, η καταγωγή  από την Κεφαλληνία

- Κληρ/μα Σπ.Μπαλτατζή, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων

- Κληρ/μία Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από την Ανδρίτσαινα ή την επαρχία Ολυμπίας ή το Ν. Ηλείας

- Κληρ/μα Μαρίας Στάη, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από τα Κύθηρα

- Κληρ/μα Θωμά Σουρλή, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από το Νομό Λακωνίας

- Κληρ/μα Δ. Τρικούλη, θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από το δημοτικό διαμέρισμα Πρα(γ)ματευτικής ή Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου ή Δήμο Νότιας Κυνουρίας

- Κληρ/μα Δωρ. Σχολάριου θα πρέπει να προκύπτει η καταγωγή από τον Αμάραντο Τρικάλων

2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληρ/μα, Δωρεά ή Κληρονομία και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα άλλη υποτροφία.

 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

4.  Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό   στο προηγούμενο έτος σπουδών (2014-15) τουλάχιστον «Λ.Καλώς».

Οι Πρωτοετείς φοιτητές  υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό 1 έως και 3 δικαιολογητικά και επί πλέον για τη λήψη υποτροφίας: 

Α. Από τα Κληρ/ματα  Δημ. Αράπογλου, Σ. Παπαζαφειροπούλου, Δ.Τρικούλη και Μ. Στάη:

1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ

Β. Από τα Κληρ/ματα  Π. Ατσάρου, Βασ.& Μαρ.Β.Μακρή, Θ. Σουρλή και Δ. Σχολάριου:

1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς» και 2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ

Γ. Από το Κληρ/μα Σπ. Μπαλτατζή

 1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»,  2)  Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 3) Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ (φοιτητές) και στα ΤΕΙ (σπουδαστές).

            Επί πλέον για τη λήψη υποτροφίας από τα Κληρ/τα Δ. Αράπογλου, Π. Ατσάρου, Σ. Παπαζαφειροπούλου, Θ. Σουρλή, Δ. Τρίκουλη και Δ. Σχολάριου  όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν: 1) Εκκαθ. Σημείωμα  της Εφορίας φορολογικού έτους 2016 για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και 2) αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και  της οικογενείας τους.  Για τη λήψη υποτροφίας από το Κληρ/μα Σπ. Μπαλτατζή , οι φοιτητές και σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, και Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2016 .

            Επίσης  για τη λήψη υποτροφίας από το Κληρ/μα Β. & Μαρ. Β.  Μακρή απαιτείται βεβαίωση ότι  οι υποψήφιοι φοιτητές  είναι κληρικοί.

ΙΙ. Οι μαθητές Δημοτικής για τη λήψη υποτροφίας από το Κληροδότημα Σπυρ. Μπαλτατζή,  θα υποβάλουν επιπλέον α) πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2015-16 και β) ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος 2014-15 τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»

            ΙΙΙ. Οι μαθητές  Μέσης Εκπαίδευσης  για τη λήψη υποτροφίας από το Κληροδότημα Σπυρ. Μπαλτατζή,  θα υποβάλουν επιπλέον , οι μεν της Α΄ τάξης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2015-16 και Απολυτήριο Δημοτικού και  Γυμνασίου αντίστοιχα, με βαθμό τουλάχιστον «Λ. Καλώς», οι  δε των άλλων τάξεων επίσης πιστοποιητικό εγγραφής στο σχολ. έτος 2015-16 και ενδεικτικό με βαθμό στο προηγούμενο σχολ. έτος  (2014-15) τουλάχιστον  «Λ. Καλώς»

ΓΕΝΙΚΑ

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους  υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού  έτους 2015-16  και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν  τις σπουδές τους εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Ειδικά η υποτροφία από τα έσοδα του Κληρ/τος Σπυρ. Μπαλτατζή θα αρχίσει από 1-10-2015.

            Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν  πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.

            Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν  το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους,  υποχρεούνται να επιστρέψουν  τα ποσά της υποτροφίας που έχουν  λάβει μέχρι τότε .

            Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30)  μέχρι  31-10-2017

Τα έντυπα των αιτήσεων ανακτώνται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Περισσότερες πληροφορίες από τη Δ/νση Κληρ/των – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων, Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, γραφ. 67, τηλ. 210.368.9132-4, ωράριο κοινού 11:00πμ έως 13:00μ.μ.                

Από το Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων     

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα