Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό Εκπαιδευτικά Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 49η χρονιά την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2021.

Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πεδία στους εξής κλάδους σπουδών:

1. Βιολογίας:

 • Χωρίς περιορισμό εύρους πεδίων μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών

2. Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 • Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Διοίκηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Τεχνολογίας
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 • ΜΒΑ

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
 • Διοίκηση Τεχνολογίας
 • Μηχανική Μάθηση και Εφαρμογές
 • Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις
 • Ρομποτική
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ, Οπτικών Δικτύων και Δικτύων Ασύρματων επικοινωνιών
 • Υπολογισμός Υψηλών Επιδόσεων
 • Υπολογιστικές Υποδομές Νέφους
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:

 • Χωρίς περιορισμό εύρους πεδίων μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών

5. Γεωπονίας:

 • Χωρίς περιορισμό εύρους πεδίων μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών

6. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής:

 • Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
 • Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών
 • Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
 • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία
 • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
 • Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων

7. Ιατρικής:

 • Αναγεννητική Ιατρική
 • Διαχείριση Πόνου
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Μοριακή Ιατρική - Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική
 • Ρομποτική Χειρουργική - Τηλεχειρουργική

8. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:

 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Προστασία Μνημείων

9. Πολιτικών Μηχανικών:

 • Αντισεισμική Τεχνολογία,
 • Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
 • Δομοστατικός Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων
 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

10. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:

 • Νανοτεχνολογία
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

11. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:

 • Βιομοριακή - Βιοϊατρική Μηχανική
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών
 • Νανοτεχνολογία
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις επιδιωκόμενες σπουδές, καθώς όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
 3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Dalf C2 ή Sorbonne C2 για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχου επιπέδου πτυχίο για λοιπές γλώσσες.
 4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,2/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1994. Ειδικά η ηλικία των απόφοιτων ή τελειόφοιτων Ιατρικών Σχολών και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1992.
 6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 8. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2021 και εξής ανάλογα με την επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 9. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2021, μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της αίτησής του με προσωπικό e-mail.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bodossaki.gr.

 

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς στη σελίδα www.eduguide.gr/ypotrofies. Μπορείτε να “φιλτράρετε” τις υποτροφίες ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων!

 • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για  όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/

 • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​
 • Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετετον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Κατεβάστε το app του eduguide.gr!

Eνημερωθείτε πρώτοι για κάθε σημαντικό νέο, εκδήλωση ή νέα προκήρυξη γύρω από το αντικείμενο σπουδών σας!
Κατεβάστε δωρεάν το eduguide App - έκδοση 1.1, την πλέον σύγχρονη εφαρμογή μας για κινητά (iOS & Android) που προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες πληροφόρησης γύρω από τα μεταπτυχιακά, τις υποτροφίες και τα νέα των σπουδών σας!

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο