Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Ψυχολογία

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπονται πέντε (5) αλλαγές στην απόφαση για τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Δείτε την τροποποιητική αποφαση του 2021 εδώ

Δείτε την αρχική απόφαση του έτους 2019 εδώ

Ειδικότερα οι αλλαγές έχουν ως εξής: 

1η αλλαγή: (αφορά στα κριτήρια συνάφειας με την Ειδική Αγωγή)

1. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Τι ίσχυε: 

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής

2η Αλλαγή: (αφορά στα κριτήρια συνάφειας με τη Σχολική Ψυχολογία)
2. Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο».

Ti ίσχυε: 

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από ομοταγή ιδρύματα αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος με τους απονεμόμενους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής

3η αλλαγή:
3. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2, διαγράφεται η λέξη «Ειδικότερα».

4η αλλαγή: 
4. Στο τρίτο εδάφιο της περ. γ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η φράση «Ειδικότερα, τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς», αντικαθίσταται με τη φράση «Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς».

5η αλλαγή: 
5. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, η φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% να υλοποιείται σε...»,αντικαθίσταται με τη φράση «Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε...».


Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 52425/Ζ1/ 4-4-2019 υπουργική απόφαση (Β’ 1152) ως έχει.

Συνεπώς, η απόφαση, μετά τις αλλαγές, διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

Κριτήρια συνάφειας διδακτορικών τίτλων σπουδών

1. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. προκύπτει εφόσον το αντικείμενοτης διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:
α) θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις και προοπτικές.
β) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
γ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
δ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφοροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.
στ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.
ζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Η συνάφεια διδακτορικών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας προκύπτει εφόσον το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει στους κάτωθι θεματικούς άξονες ή είναι συναφές με τους άξονες αυτούς:
α) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.
β) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.
γ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
δ) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
ε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείρισης κρίσεων και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.
στ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό.

Άρθρο 2

Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
1. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. καθορίζονται ως εξής:


α)  Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο»

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να έχει κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούνσε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Τα μαθήματα αυτά αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση, στην εξειδικευμένη και ερευνητική κατάρτιση καθώς καιστον εφαρμοσμένο ρόλο του ειδικού παιδαγωγού σε όλα τα πλαίσια που υλοποιείται το ενέργημα της Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:
αα) Θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ΕΑΕ: ζητήματα ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής, συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, μοντέλα της αναπηρίας, τάσεις και προοπτικές.
ββ) Ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
γγ) Ζητήματα αξιολόγησης σε μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
δδ) Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
εε) Σχεδιασμοί και εφαρμογές των αρχών της διαφοροποίησης/διαφοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδιασμού μάθησης στην Ε.Α.Ε.
στστ) Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικέςανάγκες σε τυπικά και μη-τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.
ζζ) Ο ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
ηη) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.

δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα:
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Αξιολόγηση με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Ζητήματα αξιολόγησης στην ειδική αγωγή, Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση, Γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής σε άτομα με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες, Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών/τριων με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και Συμβουλευτική γονέων, Εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/ αυτισμός, Εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο, Εκπαίδευση και Αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με ΔΕΠ-Υ, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με κινητική αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με νοητική αναπηρία, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με βαρηκοΐα ή κώφωση, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με προβλήματα συμπεριφοράς, Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών, Εκπαίδευση μαθητών/τριων με μαθησιακές δυσκολίες, Η Ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης: εφαρμογές αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας και καθολικού σχεδιασμού, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη και εκπαιδευτικές μέθοδοι στη διδασκαλία για μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες, Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην ειδική εκπαίδευση,Εφαρμογές και διαφοροποιήσεις του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών/ τριων με αναπηρίες ή/και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης και διαχείρισης αναλυτικού προγράμματος για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση, Η τέχνη στην ειδική αγωγή, Θεσμικά πλαίσια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - Δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,Θεωρία της διαχείρισης των ομάδων στο πλαίσιο τηςένταξης, Θεωρίες Μάθησης, με έμφαση στην αναπηρία, Κοινότητα Κωφών και Γλωσσολογία ΝοηματικήςΓλώσσας, Ανάγλυφοι κώδικες γραφής και ανάγνωσης:η περίπτωση του κώδικα braille, Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία,Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, Νευρο-επιστήμηκαι Ειδική Αγωγή, Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο ενταξιακό σχολείο και δια βίου μάθηση, Παιδαγωγική της Ένταξης - Παιδαγωγική της Συμπερίληψης, Πολλαπλές αναπηρίες: Αίτια και εφαρμογές στην αξιολόγηση και στην εκπαίδευση, Πολύ-αισθητηριακά περιβάλλοντα μάθησης και εφαρμογές τους στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Πρώιμη Παρέμβαση, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών, Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά προγράμματα - προσβασιμότητα, Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή: ζητήματα ένταξης, συνεκπαίδευσης και ενσωμάτωσης, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια, Συνεργατικές Πρακτικές, Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Ψυχολογική προσέγγιση παιδιών με αναπηρίες: κοινωνική και μαθησιακή περιθωριοποίηση, Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Σχεδιασμός έρευνας στην Ειδική Αγωγή, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας και στατιστική, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Διπλωματική εργασία

ε)Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση και σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρατήρηση και το σχεδιασμό μπορεί να περιλαμβάνεται συμμετοχή στη διδασκαλία ή εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία, με την προϋπόθεση της απαραίτητης προετοιμασίας με ευθύνη του επόπτη καθηγητή και την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη των φοιτητών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, μάθησης και διδασκαλίας ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας καθορίζονται ως εξής:

α) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από Τμήμα που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και να έχει εφαρμογή στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση τίτλου προερχόμενου από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ο μεταπτυχιακός τίτλος πρέπει να έχει αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

β) Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα με υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, δηλαδή να αντιστοιχεί σε κατ’ ελάχιστον 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

γ) Τα συναφή με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωματική εργασία να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των πιστωτικών μονάδων ECTS επί του συνολικού αριθμού ECTS του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά αφορούν την θεωρητική κατάρτιση, την εξειδικευμένη κατάρτιση και τον εφαρμοσμένο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία στη Σχολική Ψυχολογία.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εμπίπτουν στους ακόλουθους τομείς:

αα) Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

ββ) Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

γγ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση παρεμβατικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

δδ) Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης δυσκολιών μάθησης, συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία σε ενταξιακά και ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

εε) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής διαχείρισης κρίσεων και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

στστ) Κατανόηση και αναγνώριση της ετερότητας στον μαθητικό πληθυσμό,

ζζ) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης.

δ) Συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας κατά την προηγούμενη περίπτωση είναι ιδίως τα ακόλουθα: Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις, Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάπτυξης: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Εφαρμογές της Γνωστικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση, Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία, Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία στη σχολική κοινότητα, Κοινωνική και Οργανωσιακή Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές, Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών παιδιών και εφήβων, Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, Αξιολόγηση μαθησιακών και συμπεριφορικών δυσκολιών, Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης με εμπειρική τεκμηρίωση σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα, Εφαρμογές σε θέματα πρόληψης και παρέμβασης σε εκπαιδευτικά πλαίσια γενικής και ειδικής αγωγής, Σύνδεση Σχολείου Οικογένειας, Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές, Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στο σχολείο και στην οικογένεια, Συμβουλευτική στο Σχολείο. Δεξιότητες Συμβουλευτικής, Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Ι και II - Αρχές Δεοντολογίας, Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση, Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική, Συμβουλευτική Ομάδων, Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων Παιδιών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες, Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός σε ενταξιακά εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια, Εφαρμογές της Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα, Ψυχοπαθολογία και Δυσκολίες Μάθησης και Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοπαθολογία - Αναπτυξιακές διαταραχές, Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Σύγχρονες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, Δυσκολίες Μάθησης: Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, Γλωσσικές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες, Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Πρόληψη καιπαρέμβαση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς, Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών, Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων, Ψυχολογία των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης, Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική Ι, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας - Στατιστική II, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Προηγμένες Μέθοδοι στην Ψυχολογική Έρευνα, Προηγμένες Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων, Διπλωματική εργασία,

ε) Η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες ECTS (500 τουλάχιστον ώρες), εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% (300 τουλάχιστον ώρες) να υλοποιείται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), σε διαπολιτισμικά σχολεία, σε Κ.Ε.Σ.Υ., σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, σε Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, σε σχολεία που λειτουργούν εντός δημόσιων νοσοκομείων, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα οποία παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με αναπηρίες, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με την προϋπόθεση ότι στις παραπάνω δομές εργάζεται Ψυχολόγος. Η πρακτική άσκηση, η πραγματοποίηση της οποίας βεβαιώνεται από τον/την επόπτη/τρια καθηγητή/ τρια του Π.Μ.Σ. και από υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο από τον/την διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας ή τον/την προϊστάμενο/η του Κ.Ε.Σ.Υ. ή των άλλων φορέων της παρούσης παραγράφου, περιλαμβάνει:

αα) Παρατήρηση διαδικασιών αξιολόγησης, σχεδιασμού και εφαρμογής ψυχοκοινωνικών και συμβουλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και συμμετοχή σε σχετικές παρεμβάσεις με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των ψυχολόγων των δομών που υλοποιείται η πρακτική άσκηση και με ευθύνη του επόπτη καθηγητή.

ββ) Εποπτεία επί της πρακτικής άσκησης, για την υποστήριξη των φοιτητών/τριών στην υλοποίηση των εργασιών τους στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα ή/και μελέτες περίπτωσης, για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Για να δείτε όλα τα μεταπτυχιακά σε Ειδική Αγωγή των Ελληνικών Πανεπιστημίων πατήστε εδώ.

Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για νέα, προκηρύξεις, νέα και πληροφορίες των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν!

 Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε την πιο πλήρη και χρηστική μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο