Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» Εκπαιδευτικά Νέα

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2018-2020, έπειτα από την επιτυχή επανίδρυσή του.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τμημάτων) πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται το Σεπτέμβριο του 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 25.07.2018 στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Συνημμένα θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα): http://www.msc-hem.gr/files/cv.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα): http://www.msc-hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας: Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου Β2 (δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή)
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο και μία έγχρωμη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου .jpg ή .png)
 • Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18.00 – 21.00 και Σάββατο 09.00 – 15.00.

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά ή στην Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στην παρακάτω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή):

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 110)

Tηλ.: 210 4142077, 210 4142080

Fax : 210 4142346

Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.30.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msc-hem.gr) ή να απευθύνονται στο γραφείο της Διευθύντριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530.

Tηλ.: 210 4142298, 210 4142285 e-mail: hem@unipi.gr.

Δευτέρα 12:00-18:00, Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-20:00, Σάββατο 10:00-14:00 

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα