Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022-2024.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας ή άλλων συναφών Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Π.Μ.Σ. αποτελεί πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και η διάρκεια του είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε €6.000 και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 18.00 - 21.00 και Σάββατο 09.00 - 15.00.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι κυλιόμενη και αφορά περιορισμένο αριθμό θέσεων. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας και συστήνεται στους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως 12/09/2022, προσκομίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα): https://www.msc-hem.gr/files/cv.pdf
 • Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών

  • Τελειόφοιτοι υποψήφιοι, οι οποίοι σκοπεύουν να αποφοιτήσουν εντός του προσεχούς διαστήματος, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποδοχής/εισαγωγής τους στο πρόγραμμα δέχονται ότι θα εγγραφούν μόνο εφόσον γίνουν πτυχιούχοι μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022. Σε αυτή την περίπτωση, η βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), δεκτό ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή (συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για τα πιστοποιητικά, που γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά γλωσσομάθειας).

 • Μία έγχρωμη φωτογραφία

  • Σε περίπτωση έντυπης κατάθεσης της αίτησης, η φωτογραφία πρέπει να έχει οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

 • Δύο συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα): https://www.msc-hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf
  Σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί ηλεκτρονικά, οι συστατικές επιστολές δύνανται να αποσταλούν με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά, απευθείας από τους συντάκτες, στη διεύθυνση hem@unipi.gr

  • Σε φακέλους, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους από τους συντάκτες, οι οποίοι θα αποσταλούν ταχυδρομικά απευθείας από τους συντάκτες ή τους υποψηφίους

 • Αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

 • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους, που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής

Προαιρετικά δικαιολογητικά

Τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της αίτησης και αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο hem@unipi.gr, εφόσον ο υποψήφιος θεωρεί ότι ενισχύουν την υποψηφιότητά του

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής
 • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 • Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν)

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (μέσω προγράμματος τηλεδιάσκεψης).

Τρόποι Αποστολής Αιτήσεων - Δικαιολογητικών

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://msc-hem.gr/aitisi_ygeia/, είτε ταχυδρομικά, στην παρακάτω διεύθυνση (με συστημένη επιστολή ή με courier):

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110)

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.msc-hem.gr) ή να απευθύνονται στις εξής υπηρεσίες:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Tηλ.: 210 414-2080, 210 414-2077
Email: oik-secr@unipi.gr
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 08:00-14:00

Διεύθυνση-Συντονισμός ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530.
Tηλ.: 698 71 06 326
e-mail: hem@unipi.gr
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 13:00-19:00

Ειδικές επισημάνσεις για την τρέχουσα υγειονομική κρίση

Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δείξουν προτίμηση στις ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας. Κατ’ αντιστοιχία, προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την ταχύτερη δυνατή λήψη και επεξεργασία τους (εφόσον οι υποψήφιοι το επιθυμούν, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους πρώτα ηλεκτρονικά και, στη συνέχεια, να την αποστείλουν και ταχυδρομικά).

Προκήρυξη

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο