Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των γνωστικών αντικειμένων με ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη- EXECUTIVE MBA. To πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτεί πρώτο πτυχίο σε διοικητικές ή οικονομικές σπουδές. Μηχανικοί, νομικοί, μαθηματικοί, παιδαγωγοί, ιατροί, φιλόλογοι, στρατιωτικοί, οικονομολόγοι και πολλοί άλλοι επιστήμονες στηρίζονται στο ΜΒΑ για να αποκτήσουν συστηματική, επιστημονική γνώση της επιχειρηματικής τους καθημερινότητας. Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί ο ευέλικτος τρόπος παρακολούθησης που συνδυάζει δια ζώσης διαλέξεις, εξ αποστάσεως διαλέξεις αξιοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές πλατφόρμες καθώς και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2016-2017

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA (ΦΕΚ 2126/02.10.2015, τ. Β’), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − EXECUTIVE MBA.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2016–2017.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 1. Ελεγκτική − Εταιρική Διακυβέρνηση
 2. Διοικητική Επιστήμη
 3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
 4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική

Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε., προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα http://emba.aegean.gr έως και την 10η Ιανουαρίου 2017 (έναρξη μαθημάτων: τέλη Ιανουαρίου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω Ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Mία φωτογραφία
 6. Δύο, τουλάχιστον, συστατικές επιστολές (από διδάσκοντες ή από εργοδότες)
 7. Τεκμηρίωση γνώσης αγγλικής γλώσσας (απλό φωτοαντίγραφο)
 8. Τεκμηρίωση γνώσης Η/Υ
 9. Άρθρα που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα των κριτών (αν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά τουλάχιστον διετούς επαγγελματικής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου. (Υποψήφιος ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη διετή εμπειρία σε ανώτατη ή ανώτερη διοικητική θέση, μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς την προϋπόθεση η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου).

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καμπούρη Ηλία, τηλ. 22710 35120 και στην κ. Βασιλείου Βάσω, τηλ. 22710 35122, e–mail: mba@aegean.gr και στην ιστοσελίδα μας http://emba.aegean.gr.

Επισυναπτόμενα:

 1.   Πλήρες Κείμενο Πρόσκλησης
 2.   Αίτηση (αρχείο Word)
 3.   Αίτηση (αρχείο PDF)

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο