Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη ΠΜΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 1⁄2 έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στο “Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας. Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2019 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) τμημάτων των επιστημών υγείας και επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται σε €1.000 ανά εξάμηνο, τα οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή του υποψηφίου σε κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στην Ιατρική σχολή, κάθε Τρίτη και Παρασκευή 16.00 - 20.00 (μαθήματα) και τρία Σάββατα το μήνα 10.00- 15.00 (για παρουσιάσεις εργασιών, case studies κ.α.) ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή του και από υποψηφίους που εργάζονται.

Στο τρίτο εξάμηνο δίνονται δύο υποτροφίες σε δύο φοιτητές του ποσού των 1.000 ευρώ με βάση: τους βαθμούς στο Ά εξάμηνο, την οικογενειακή και την επαγγελματική κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και 18/01/2019:

 • Αίτηση (βλ. Παράρτημα Ι) 
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών 
 • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών & αναλυτικής βαθμολογίας (εάν υπάρχει)
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής 
 • Βιογραφικό Σημείωμα 
 • Δύο συστατικές επιστολές στο προτυποποιημένο έντυπο του ΠΜΣ, από ακαδημαϊκό ή εργασιακό πλαίσιο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου, η οποία θα συνοδεύει την αίτηση υποβολής 
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
 • Κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ανώτατο όριο λέξεων: 400) 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή/και διδακτικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 
 • Πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν) 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είναι σε αναμονή ορκωμοσίας, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό βαθμό πτυχίου, την επίδοση σε συναφή με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η τυχόν ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές και το κίνητρο του υποψηφίου για την συμμετοχή του στο ΠΜΣ.

Όσοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων και κατόπιν συνεννόησης με τους υποψηφίους (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία).

Υποβολή δικαιολογητικών:

Ιδιοχείρως Δευτέρα έως Παρασκευή (10.00 – 14.00) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», στην Ιατρική σχολή (κεντρική είσοδος: Μικράς Ασίας 75, είσοδος β: Τετραπόλεως 18), κάτω από τη λέσχη φαγητού στο ισόγειο με τις τζαμαρίες.

ή ταχυδρομικά (στη σφραγίδα θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής, η οποία δεν θα ξεπερνά την τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων).

Πληροφορίες: Στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Ιωάννα Τούπου 210-746-2104 secr.hsmp@gmail.com)

Δείτε την προκήρυξη, τη φόρμα αίτησης και τη συστατική επιστολή εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο