Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Παράταση: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νέος κύκλος Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα, έναρξη Φεβρουάριος 2022

Τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνουν την έναρξη του εικοστού έκτου (26ου) κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.»), το οποίο οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)».

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Στον 26ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2022, θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση [έντυπο σε μορφή .doc (δεξί κλικ στη λέξη .doc - αποθήκευση συνδέσμου ως..), σε μορφή .pdf  και σε μορφή .zip ].
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων του εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου της από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ [έντυπο συστατικής σε μορφή .doc (δεξί κλικ στη λέξη .doc - αποθήκευση συνδέσμου ως..), σε μορφή .pdf  και σε μορφή .zip]. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται απευθείας από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
 6. Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια. Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.
 7. Επιπρόσθετα προσόντα (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις-βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων κλπ).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
 9. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό είναι: Συνυπολογισμός του γενικού βαθμού πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%) και της βαθμολογίας αξιολόγησης του υποψηφίου στη συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 50%) όπου θα υπολογίζεται η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή βεβαιώσεις αυτού του φορέα και τα επιπρόσθετα προσόντα (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακός τίτλος, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια κ.α.).

Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 • Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή .pdf (όχι φωτογραφίες-εικόνες), να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. 1_Αίτηση, 2_Βιογραφικό, 3_Αντίγραφο Πτυχίου κλπ., και να συμπιεστούν όλα μαζί σε ένα αρχείο zip με το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (π.χ. Παπαδόπουλος_Ιωάννης.zip)
 • Το αρχείο zip μαζί με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων υποβάλλονται εδώ….  (με χρήση Gmail account)

Εντός 2 εργασίμων ημερών από την υποβολή, θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης ότι παραλάβαμε την αίτηση και τα αρχεία σας. Εάν δεν λάβετε τέτοιο email, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας το συντομότερο δυνατό (misgrad@uom.edu.gr, 2310-891514).

Εάν δεν έχετε Gmail account ή έχετε πρόβλημα στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο misgrad@uom.edu.gr

Επίσης, ενημερωθείτε για:

Για συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σχετικά με το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Ε-mail: misgrad@uom.edu.gr, Τηλ: 2310-891514, Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: Tρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 14:00

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο