Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη διαγωνισμού για έως 6 θέσεις υποτρόφων ερευνητών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό του που είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών, προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ελληνικής ιθαγένειας, να υποβάλουν την ερευνητική τους πρόταση στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών για τη χορήγηση ετήσιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Θα επιλεγούν συνολικά έως 6 προτάσεις και η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ συνολικά, καταβαλλόμενο σε 4 δόσεις των 2.500 ευρώ, ανά τρίμηνο. Οι υπότροφοι καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας θα πρέπει να διαμένουν στο Ινστιτούτο, σε χώρο που θα τους παραχωρηθεί δωρεάν, ενώ θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη, στο Αρχείο και τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου και να του παραδίδουν, ανά τρίμηνο, πλήρη έκθεση της πορείας της έρευνάς τους, την οποία ο Πρόεδρος θα παρουσιάζει στην Εποπτική Επιτροπή και θα εισηγείται για τη συνέχεια της υποτροφίας.

Η χορήγηση υποτροφιών υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και δεν περιλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη και παροχές υγείας.

  • Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη στο επιστημονικό πεδίο των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών και να εκπονηθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
  • Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το Ινστιτούτο, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
  • Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης υπό την εποπτεία του Προέδρου του Ινστιτούτου (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ,λπ.) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους χρηματοδότησης, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών, η οποία θα διενεργείται στην έδρα του Ινστιτούτου. Τα έξοδα της εκδήλωσης θα καλύπτονται από το Ινστιτούτο.

Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eeiv@mfa.gr
Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα ερωτήματά τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων: από 10 Ιανουαρίου έως και 10 Μαρτίου 2023.

Οδηγίες

Όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα ελληνικά και αγγλικά. τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά στα ιταλικά στα αγγλικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει δηλωθεί στην αίτηση και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στις άλλες δύο γλώσσες.

Στην αίτηση, οποία θα απευθύνεται προς την Εποπτική Επιτροπή του «Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών», θα πρέπει να περιέχονται τα εξής:

1. Το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας και τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, καθώς και αριθμός τηλεφώνου.
2. Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα στο οποίο θα περιέχονται οι σπουδές, επιστημονική δράση, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές σε συνέδρια, οι γλώσσες που γνωρίζει ο/η υποψήφιος/α και οτιδήποτε άλλο ενισχύει την επιστημονική του/της εικόνα.
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υπότροφος άλλου Ιδρύματος και ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό υπόμνημα είναι αληθή.
4. Το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης και σχέση του με τις Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Σπουδές.
5. τίτλος της ερευνητικής πρότασης.
6. Περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (Όχι περισσότερες από 500 λέξεις ανά γλώσσα).
7. Αναλυτική περιγραφή της πρότασης στα ελληνικά και αγγλικά (Όχι περισσότερες από 2.000 λέξεις ανά γλώσσα). Στην περιγραφή θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι στόχοι, μεθοδολογία, επιστημονική συμβολή της προτεινόμενης έρευνας, ενδεικτική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
8. Αναφορά στη γλώσσα υποβολής της τελικής επιστημονικής μελέτης.

Τα στοιχεία 4-5-6-7 θα πρέπει να αποσταλούν σε ενιαίο αρχείο, διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα.

Αξιολόγηση

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τα τελικά παραδοτέα, θα συνεκτιμηθεί γνώση της ιταλικής γλώσσας από τους υποψηφίους. αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Το αρχείο της επίσημης προκήρυξης εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο