Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκπαιδευόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή τριακοσίων πενήντα (350) εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες, στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δημοσιονομικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο αριθμός όλων των εισακτέων του κλάδου Γραμματέων, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και δικαστική υπηρεσία και Δημοσιονομικού Ελέγχου - Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δικαστική υπηρεσία, ως ακολούθως:

 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 205 
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 26
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 9
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 30 
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 10
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 70 

Αιτήσεις και Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

ΙΙ. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

 1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
 4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
 5. Ποινικό Μητρώο.
 6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
 7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
 8. Υπεύθυνη δήλωση περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους. Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 17/22.05.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1141
 9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου
 10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί.
 11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
 12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ .
 13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.

ΙΙΙ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 23-05-2024 
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 06-06-2024

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο