Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προδημοσίευση- 2η προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να προκηρύξει τον Οκτώβριο του 2017 Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων.

 

1. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000.€

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση).
 • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.
 • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
 • Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του ΥΔ από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000€ ανά έτος.

 

4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση σε μια από τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες

Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και επιστημών υγείας)

Δ. Γεωπονικές Επιστήμες

Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας

ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες

Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

 

5. ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€). Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή γίνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ηλεκτρονικά.

Η φόρμα υποβολής θα αποτελείται από δύο (2) διακριτά τμήματα:

1) Τμήμα Α: Θέμα διδακτορικής διατριβής

 • Τίτλος, Επιστημονική Περιοχή και σύνοψη (abstract) του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής.
 • Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής, ο δηλωθείς τίτλος μπορεί να τροποποιηθεί μετά την ένταξη της πρότασης κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΥΔ.
 • Συνοδευτική Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα παρουσιάζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον του ΥΔ σχετικά με την επιθυμία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, το θέμα της διδακτορικής διατριβής καθώς και η ανάγκη οικονομικής στήριξης.
 • Αιτούμενη διάρκεια χρηματοδότησης (έως 36 μήνες).

2) Τμήμα Β: Υποψήφιος Διδάκτορας

 • Γενικά στοιχεία υποψηφίου
 • Βιογραφικό
 • Τίτλος και βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται το πτυχίο που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • Στοιχεία (Όνομα, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές επιστολές.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ (www.elidek.gr).

Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τo ΕΛΙΔΕΚ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα προωθούνται προς αξιολόγηση.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης, το ΕΛΙΔΕΚ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

 

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ www.elidek.gr καθώς και στις παρακάτω ιστοσελίδες: www.gsrt.gr και http://erevna.minedu.gov.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο