Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πέντε (5) θέσεις ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Τo ΔΣ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί ενδιαφερόμενους ειδικούς επιστήμονες/εμπειρογνώμονες, προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το αντικείμενο του έργου των ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων είναι:

I. η εκπόνηση επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού υλικού για τις θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης το οποίο θα περιλαμβάνει:

α. το επιμορφωτικό υλικό και

β. τον οδηγό του επιμορφωτή.

Πιο συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό υλικό αφορά τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

1.  Υγεία και ασφάλεια εργασίας (ΚΘ1)

2α. Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (ΚΘ2α)

2β.Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΚΘ2β)

3.  Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση (ΚΘ3)

4. Επιχειρηματικότητα (ΚΘ4)

II. Η επιμόρφωση των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την υλοποίηση σύντομου επιμορφωτικού προγράμματος, που θα αφορά την χρήση και αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των επιμορφωτών θα πραγματοποιείται δια ζώσης στην Αθήνα. Σε κάθε εμπειρογνώμονα αντιστοιχούν έως 6 επιμορφωτικές ώρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, Δημόσιοι υπάλληλοι ή Δημόσιοι Λειτουργοί οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα on-off κριτήρια ένταξης επί ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι.Π.Τ ή Α.Ε.Ι.Τ.Τ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 11 του αρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και
  • Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2), εκ των Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και
  • Επαγγελματική προϋπηρεσία (36 μήνες κατ΄ελάχιστο) σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα/θεματικές ενότητες της επιμόρφωσης

ή

Διδακτική προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι.Π.Τ ή Α.Ε.Ι.Τ.Τ της ημεδαπής ή αλλοδαπής (36 μήνες κατ΄ ελάχιστο) στα γνωστικά αντικείμενα/θεματικές ενότητες.

Στην περίπτωση της ανάθεσης των Θεματικών Ενοτήτων 2α και 2β (Κωδικοί Θέσης ΚΘ2α και ΚΘ2β) σε έναν αντισυμβαλλόμενο απαιτείται επαγγελματική ή διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενάμιση (1,5) έτη ανά θεματική ενότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας έντυπης αίτησης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, έως και 15 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 13/02/2018 και ώρα 15:00

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο υποβολής αίτησης εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο