Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο νέο ΔΔΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Πατρών και Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis») (ΦΕΚ 2969 τ. Β’ 24/7/2018). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2018. Τα μαθήματα θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν και κάποιες Παρασκευές απόγευμα. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα είναι η Πάτρα.

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε είκοσι (20) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 22/10/2018.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ (https://mahep-upatras.gr).

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από το σύνδεσμο: 

http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/εντυπα

Στη συνέχεια πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας από τις 21/09/2018 έως τις 22/10/2018 29/10/2018 (παράταση). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.
 5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
 6. Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.
 7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
 9. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση (εάν υπάρχουν).
 10. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 € (ευρώ). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση κατατίθεται όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, ενώ η 2 η και η 3η δόση στις αρχές του 2ου και του 3 ου εξαμήνου αντίστοιχα. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον 15 φοιτητών.

Υποτροφίες

Το ΔΔΠΜΣ δίνει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969702 και 2610-969704.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

https://mahep-upatras.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο