ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του ΟΠΑ Εκπαιδευτικά Νέα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρατείνεται μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2018.

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται και στις δύο αυτές περιοχές των οικονομικών και εστιάζεται σε αυτές ως ακολούθως:

α) Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής, αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών.

β) Στο πεδίο της Τραπεζικής, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.

Και στα δυο παραπάνω πεδία, το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι πλήρως καταρτισμένοι.

Το πρόγραμμα προσφέρεται για φοιτητές πλήρους φοίτησης και για φοιτητές μερικής φοίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΔΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε περισσότερες πληφορορίες για το ΔΠΜΣ εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα