Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη ΠΜΣ «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα» ακαδ. έτους 2018-2019

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (έως είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις τρείς κατευθύνσεις του:

α) Πολιτιστική Διαχείριση,

β) Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων,

γ) Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

Το Πρόγραμμα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν ανελλιπώς και να εξετασθούν σε έξι (6) μαθήματα και να εκπονήσουν, υπό την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:00- 13:00, από τις 25-6-2018 έως και τις 13-7-2018. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (κεντρικό κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος, τηλ. 2109201431). Oι αιτήσεις μπορούν και να σταλούν ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις 13-7-2018) στη διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

ΠΜΣ «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα»

Συγγρού 136, 10671 Αθήνα

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου οµοταγούς ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδηµαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόµιµη βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσµάτων.
 3. Αναλυτική βαθµολογία των προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
 4. Αντίγραφα διπλωµάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας, σύµφωνα µε την παρ.2.3. παρακάτω.
 5. Βιογραφικό σηµείωµα
 6. Eκτενές υπόµνηµα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ. Υπόδειγμα υπομνήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 7. Περίληψη των τυχόν δηµοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόµενη πρόσθετη ερευνητική, δηµιουργική ή επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
 8. Δύο συστατικές επιστολές

Στις περιπτώσεις 2, 3 και 4 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι επιτύχουν, μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή δοκιμασία τον Σεπτέμβριο 2018 κατά την οποία αναπτύσσουν θέματα σχετικά µε το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε κατεύθυνσης. Όσοι επιτυγχάνουν, καλούνται κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης τους φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: γραπτή δοκιμασία 40%, φάκελος 30% και συνέντευξη 30%. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στη γραπτή δοκιμασία δεν σημαίνει την αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων ούτε διασφαλίζει την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ.

Ο τόπος της γραπτής δοκιμασίας και τυχόν αλλαγή του χρόνου τέλεσής της, όπως και ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://cmc.panteion.gr). Η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων.

Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να γίνουν δεκτοί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποψήφιοι µε µικρότερο βαθµό πτυχίου, αν έχουν βαθµολογηθεί µε «λίαν καλώς» στα µαθήµατα ή στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της εκάστοτε κατεύθυνσης ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, µεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο συναφές ερευνητικό, επαγγελματικό, καλλιτεχνικό ή δηµιουργικό έργο.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική (που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα γλωσσομάθειας επιπέδου C2), γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και εκτός διαδικασίας γραπτής δοκιμασίας, γίνονται δεκτοί έως δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους (άρθρο 4 παρ.3 ν. 3685/2008, όπως ισχύει), εφόσον καταθέσουν αίτηση και σχετική βεβαίωση υποτροφίας, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην των συστατικών επιστολών), εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για την επιλογή των υποψηφίων θα αναρτώνται ονομαστικοί κατάλογοι από τη γραμματεία του Τμήματος.

Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, εξετάσεων και συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Σεπτέμβριο εφόσον εγκριθεί η επανίδρυση του Προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 και εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση»

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Επιστηµών της Αγωγής, Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηµατογραφικών Σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης, µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία:

 • Αυδίκος, Β. 2014, Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο
 • Heinich, N. 2014, Κοινωνιολογία της τέχνης, Αθήνα, Πλέθρον
 • Hooper-Greenhill, E. 2006, Το μουσείο και οι πρόδρομοί του, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
 • Ζορμπά, Μ., 2014, Πολιτική του πολιτισμού. Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, Αθήνα, Πατάκης
 • Storey, J. 2015, Πολιτισμική θεωρία και λαϊκή κουλτούρα, Αθήνα, Πλέθρον
 • Χαμηλάκης, Γ. 2012, Το έθνος και τα ερείπιά του, Αθήνα, εκδ. του Εικοστού Πρώτου

 

Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στην Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τµήµατα Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και των οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή µε το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της κατεύθυνσης, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης, µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία:

 • Bolz, Ν. Το Αλφαβητάρι των Μέσων. Αθήνα: Σμίλη,
 • Baecker, D. Επικοινωνία, Αθήνα: Σμίλη, 2008.
 • Flusser, V. Προς το Σύμπαν των Τεχνικών Εικόνων. Αθήνα: Σμίλη, 2008.
 • Πολίτης, Π. Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης: τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης (1980-2010). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, 2014.
 • Kennedy, G. A. Ιστορία της κλασικής Ρητορικής: Αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής. Αθήνα: Παπαδήμας, 2004.

 

Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Κατεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία»

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 στην Κατεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, Δηµοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστηµών, Δηµόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονοµικών Επιστηµών, Κοινωνικών Επιστηµών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νοµικής, Φιλοσοφικής, Επιστηµών της Αγωγής, Νέων Μέσων και Ψηφιακών Εφαρµογών, Πληροφορικής και Επιστήµης των Υπολογιστών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων µε αυξηµένα προσόντα και εµπειρία σε τοµέα σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της Κατεύθυνσης, µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία:

 • Λέανδρος, Νίκος (2005), Το διαδίκτυο: Ανάπτυξη και αλλαγή, Αθήνα: Καστανιώτης
 • Μπακουνάκης, Νίκος (2014), Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ, Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, Αθήνα: Πόλις
 • Gerstlé, Jacques, Η πολιτική επικοινωνία, Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός
 • McQuail, Denis (2003), Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, Αθήνα : Καστανιώτης
 • Salmon, Christian (2008), Storytelling, Η μηχανή που κατασκευάζει ιστορίες και χειραγωγεί τα πνεύματα, Αθήνα: Πολύτροπον 
 • Webster, Frank (2006), Theories of the Information Society https://cryptome.org/2013/01/aaron-swartz/Information-Society-Theories.pdf (ανοικτή πρόσβαση).

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο