Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Δωρεάν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση της Πράξης «Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 8 με κωδικό ΟΠΣ 475298» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, καλούν αποφοίτους Κοινωνικών Επιστημών, να παρακολουθήσουν το εντατικό πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ συνολικής διάρκειας 150 ωρών, που οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού, ως εξής:

25 ΘΕΣΕΙΣ: Ωφελούμενοι Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση :

1. Πτυχίο A.E.I. Κοινωνικών Επιστημών ή αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στη περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).

*Σε διαφορετική περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα του προγράμματος.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί:

α) σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών και

β) σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Επιπλέον κατά την επιλογή θα ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια όπως:

  • Ανεργία
  • Εισόδημα
  • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Δικαιολογητικά προς υποβολή :

1. Aίτηση.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία).

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

6. Δελτίο ανεργίας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο ανεργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία επιλογής συνίσταται στην αξιολόγηση των προσόντων, των βιογραφικών με βάση τον παραπάνω πίνακα από την επιτροπή αξιολόγησης φυσικού αντικειμένου του έργου.

Όσοι εκ των υποψηφίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στο σχετικό σημείο της παρούσας πρόσκλησης θα κληθούν να παρακολουθήσουν το εντατικό πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Αντίθετα όσοι εκ των υποψηφίων δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στο σχετικό σημείο της παρούσας πρόσκλησης θα απορρίπτονται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00- 15.00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου ( www. elke. panteion. gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του ΕιδικούΛογαριασμού Κονδυλίων και ‘Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 - 9201514) ή να αποσταλούν μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ στο ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και ‘Ερευνας τουΠαντείου Πανεπιστημίου για την Πράξη «Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 8 : με κωδικό ΟΠΣ 475298» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα ΤΚ 17671, Καλλιθέα) .

Υποψήφιος/οι που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει την Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτηση της στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά τωνσυνυποψηφίων του κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 ( ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι η 18/11/2014. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του κούριερ αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

2. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων

3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακό) αποτελεί απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχει χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο