Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νομική Σχολή Αθηνών: Nέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με 22 κατευθύνσεις

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέο, ενιαίο, εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

 

Προκήρυξη

Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ θα δημοσιευθεί στο τέλος Αυγούστου 2016. Ωστόσο, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων περιέχονται ήδη στην παρούσα ανακοίνωση και στα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές

κατευθύνσεις:

α) Αστικό Δίκαιο

β) Αστικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες

γ) Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές

δ) Εταιρείες & Χρηματοδότηση

ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός

στ) Ναυτικό Δίκαιο

ζ) Εργατικό Δίκαιο

η) Πολιτική Δικονομία

θ) Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

ι) Εγκληματολογία & Αντεγκληματική Πολιτική

ια) Δημόσιο Δίκαιο

ιβ) Φορολογικό Δίκαιο

ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας (Δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-17)

ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος

ιε) Φιλοσοφία Δικαίου

ιστ) Ιστορία Δικαίου

ιζ) Κοινωνιολογία Δικαίου

ιη) Εκκλησιαστικό Δίκαιο

ιθ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

κ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κα) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

κβ) Διεθνείς Αντιδικίες

 

Διάρκεια σπουδών

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το κάθε μάθημα μπορεί να διδάσκεται κατά υποθέματα. Στα δύο εξάμηνα, διδάσκονται συνολικώς έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) ορίζονται ως υποχρεωτικά για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ενώ δύο (2) είναι μαθήματα επιλογής, τα οποία ο υποψήφιος επιλέγει από τον προτεινόμενο για κάθε κατεύθυνση κατάλογο μαθημάτων.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για κτήση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί όσοι: α)έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπής ή αντιστοίχουΤμήματος ή Σχολής αλλοδαπού Α.Ε.Ι., αναγνωρισμένου κατά νόμο από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Πολιτείας και β) έχουν αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ, κατόπιν πρότασης του εκπροσώπου κάθε Τομέα και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών σε συναφή προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης γνωστικά αντικείμενα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υποβάλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής επί νομικού κειμένου. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς»  «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

 

Κριτήρια επιλογής

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. στις επιμέρους κατευθύνσεις της Σχολής, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε αξιολόγηση, γραπτή ή προφορική, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι απέκτησαν το πτυχίο τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» ή συγκεντρώνουν βαθμό «Λίαν Καλώς» στα συναφή με τη δηλούμενη κατεύθυνση μαθήματα, όπως αυτά ορίζονται στον συνημμένο πίνακα.

Για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από τελειόφοιτους φοιτητές που οφείλουν έως το πολύ 3 (τρία) μαθήματα, υπό την αίρεση της επιτυχούς εξέτασης σε αυτά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016.

 

Συνδρομή φοιτητών – Υποτροφίες

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλος συμμετοχής ύψους 1200 ευρώ, σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση με την εγγραφή και η δεύτερη με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) ενώ προβλέπεται η χορήγηση έως 3 υποτροφιών ανά κατεύθυνση βάσει

ακαδημαϊκών κριτηρίων και με συνεκτίμηση κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. μετά τη γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ.

Με την ίδια απόφαση, μπορούν να γίνονται επιπροσθέτως δεκτοί έως δύο (2) δικαστικοί ή άλλοι δημόσιοι λειτουργοί ανά κατεύθυνση, επιλεγόμενοι με βάση το βαθμό πτυχίου και προφορική συνέντευξη.

 

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει κατ’ έτος αίτηση υποψηφιότητας σετρεις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., κατ’ ανώτατο όριο, αλλά, εφόσον επιλεγεί σε περισσότερες, μπορεί να εγγραφεί μόνο σε μία κατεύθυνση της επιλογής του.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 45, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), με βάση το ενιαίο έντυπο από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2016, καθημερινά και κατά τις ώρες 10.00-13.00.

Οι προφορικές και γραπτές αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αντίγραφο πτυχίου (χωρίς επικύρωση)

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (χωρίς επικύρωση)

3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

4. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής

5. Πιστοποιητικά/πτυχία επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου C2 (νομίμως επικυρωμένα και όχι μεταφρασμένα)

6. Βιογραφικό σημείωμα

Για τον τρόπο αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών δείτε το συνημμένο αρχείο ΕΔΩ

Αίτηση Συμμετοχής

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο