Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέο μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ψυχολογίας  του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοίνωσαν ότι θα οργανώνουν αυτοχρηματοδοτούμενο (με δίδακτρα) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή». Η διάρκεια του ΠΜΣ θα είναι 2 έτη και θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ειδική Αγωγή.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προγραμματίζεται η προκήρυξη 35 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών με τη δημοσίευση του Σχεδίου Πρυτανικής Απόφασης για τη λειτουργία του ΔΜΠΣ «Ειδική Αγωγή» σε Φύλλο Εφημερίδας της   Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

Η πρωτοτυπία και ο καινοτόμος χαρακτήρας του ΔΠΜΣ έγκειται στο ότι θα προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένη γνώση που θα προέλθει από τη σύμπραξη του διδακτικού προσωπικού τριών τμημάτων (σε συνεργασία και με εξωτερικούς διδάσκοντες), παράλληλα με την πρακτική εφαρμογή (μέσω ουσιαστικής Πρακτικής Άσκησης σε ευρύ δίκτυο δομών και εκπαιδευτικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα). Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή να συνδυάσει την απόκτηση σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με την πρόσκτηση ειδικών δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν ουσιαστικά επαγγελματικά εφόδια για την απασχόληση στην ειδική εκπαίδευση. Επιπλέον, μέσω της πρακτικής άσκησης θα έχει την ευκαιρία για άμεση αξιοποίηση και πρακτική εφαρμογή των παραπάνω σε σχολικό περιβάλλον και σε ειδικές δομές που αποτελούν τους πιθανούς χώρους μελλοντικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να εστιάσουν σε πρακτικές εφαρμογές της Ειδικής Αγωγής έχουν την εναλλακτική επιλογή ολοκλήρωσης 2 κύκλων Πρακτικής Άσκησης στο 3ο και 4ο εξάμηνο (συνολικά 270 ώρες) παράλληλα με 2 επιπλέον μαθήματα ελεύθερης επιλογής αντί για την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που επιτρέπει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν, αν το επιθυμούν, εξειδίκευση σε ένα επιμέρους πεδίο της Ειδικής Αγωγής (π.χ., Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος κ.ά.). και προβλέπεται να προσφερθούν από διακεκριμένους εξειδικευμένους επιστήμονες ή και επαγγελματίες της ειδικής αγωγής τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στο Δ.Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή θα γίνουν δεκτοί 35 πτυχιούχοι:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογίας , του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει τον Σεπτέμβρη 2016 και θα περιλαμβάνει φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής περιεχόμενα:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά)
 • Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά). Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
 • Συγγραφικό έργο (Περίληψη πτυχιακής, βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, κτλ.
 • Πιστοποίηση σχετικής εμπειρίας (επαγγελματικής ή εθελοντικής) συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, κτλ.
 • Δήλωση σκοπού και κινήτρων
 • Συστάσεις (μόνο ονόματα επικοινωνίας)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» και αυτήν την προκήρυξη, και β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

 

Επιλογή Εισακτέων

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από 105 τότε θα γίνει προεπιλογή και θα καταρτιστεί μία λίστα έως 70 υποψήφιων με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας.  Η διαδικασία προεπιλογής για την κατάρτιση της λίστας θα στηριχθεί στην πληρότητα και ποιότητα δικαιολογητικών (π.χ. πιστοποίηση για τη γνώση ξένης γλώσσας, δήλωση σκοπού και κινήτρων και της υπεύθυνης δήλωσης, κτλ.) και την πιστοποίηση τυχόν σχετικής εμπειρίας ή/και συγγραφικού έργου.

Μόνο οι υποψήφιοι που είναι στην λίστα προεπιλογής θα προσέρθουν στις γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στα εξής μαθήματα: (α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και (β) Ειδική Αγωγή.

Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες των γραπτών εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία περιγράφονται παρακάτω. Όσοι υποψήφιοι περάσουν τις εξετάσεις θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, ύστερα από σχετική ανακοίνωση.

Αν ο βαθμός της συνέντευξης ή μίας από τις γραπτές δοκιμασίες είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των 35 φοιτητών που θα φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ θα γίνει με βάση τη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Βαθμός πτυχίου

β) Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασία

γ) Συνέντευξη- Επιστημονικό Έργο

δ) Εκπαιδευτική εμπειρία

ε) Γραπτές δοκιμασίες


Υποχρεώσεις φοιτητών-δίδακτρα Το ΠΜΣ προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Παν/μιου Κρήτης, της Ε.Δ.Ε. και μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του προγράμματος.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (αν επιλεγεί), όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του ΠΚ στο Ρέθυμνο. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας ποσό των 1500 € ετησίως (750 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 : Οκτώβριος 2016

Πληροφορίες για τις ακριβείς ημερομηνίες αποστολής δικαιολογητικών και των εξετάσεων θα ανακοινωθούν αργότερα

Για τυχόν ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στο eidikiagogi@edc.uoc.gr

 

Γραπτές εξετάσεις

α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Θεματικές Ενότητες Εξέτασης

 • Στάδια διεξαγωγής της έρευνας. Διαδικασία επιλογής ερευνητικού προβλήματος. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Διατύπωση και οριοθέτηση προβλήματος. Διατύπωση ερευνητικού σκοπού, ερευνητικών ερωτημάτων, υποθέσεων.
 • Είδη μεταβλητών. Είδη υποθέσεων.
 • Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας (ευέλικτοι σχεδιασμοί): Μελέτη περίπτωσης, εθνογραφική, έρευνα δράσης.
 • Μέθοδοι ποσοτικής έρευνας (προκαθορισμένοι σχεδιασμοί): Έρευνα πειραματική, ψευδοπειραματική, μεταγεγονοτική, συσχετιστική, περιγραφική, δειγματοληπτική, αναπτυξιακή, αξιολόγησης.
 • Πληθυσμός και δείγμα: Τεχνικές δειγματοληψίας σε ποσοτική και ποιοτική έρευνα.
 • Μέσα συλλογής δεδομένων: Κλίμακες μέτρησης, κατάλογοι ελέγχου, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, τεστ, συνέντευξη ανάλυση περιεχομένου
 • Εγκυρότητα και αξιοπιστία μετρήσεων.
 • Αξιολόγηση της έρευνας. Εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα. Δεοντολογικές αρχές της ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. (Κ. Ζαφειρόπουλος, Επιμ.). Αθήνα: Κριτική.
 • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Creswell, J. W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Επιστ.Επιμ. Χ. Τζορμπατζούδης. Αθήνα: Ίων
 • Κατσαρού, Ε. και Τσάφος, Β. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία.  Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης.  Αθήνα: Σαββάλας.
 • Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Μτφ. Βασιλικού Κ., Νταλάκου Β. Επιστ.Επιμ. Κ. Μιχαλοπούλου. Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός.
 • Παπαναστασίου Ε. Κ., & Παπαναστασίου, Κ. (2014). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία.

 

β) Ειδική Αγωγή

Θεματικές Ενότητες Εξέτασης

 • Ψυχοκοινωνικές και ενταξιακές παρεμβάσεις/πρακτικές για παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές, ψυχοκοινωνικές (συναισθηματικές/συμπεριφορικές) και σχολικές/ μαθησιακές διαταραχές
 • Προβλήματα λόγου και ομιλίας: χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές: χαρακτηριστικά και μέθοδοι εκπαίδευσης-υποστήριξης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Γενικές & Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: χαρακτηριστικά και τρόποι αντιμετώπισης
 • Ορισμός και κριτήρια μέτρησης της νοημοσύνης
 • Νοητική υστέρηση: χαρακτηριστικά και μέθοδοι εκπαίδευσης-υποστήριξης παιδιών με νοητική υστέρηση
 • Χαρακτηριστικά και εκπαίδευση ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης ή ακοής
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές δυσκολίες: παρεμβάσεις/πρακτικές
 • Βασικά χαρακτηριστικά ΔΕΠ/Υ και παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ
 • Σχολική Βία, Εκφοβισμός και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου
 • Οικογένεια και μαθητές με ΕΕΑ/δυσκολίες/διαταραχές
 • Ρόλος του Εκπαιδευτικού και του Ψυχολόγου στην Ενταξιακή Πρακτική/ και στήριξη παιδιών και εφήβων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες / Διαταραχές

Ενδεικτική  Βιβλιογραφία

 • Βογινδρούκας Ι., Sherratt D. (2006). Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Αθήνα: Ταξιδευτής.
 • Γενά, Α. (2002). Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Αξιολόγηση-Διάγνωση-Αντιμετώπιση. Αθήνα: αυτοέκδοση.
 • Γενά, Α. (2013). Η Οικογένεια του παιδιού με αυτισμό. Τόμος Α΄ Οι Γονείς Αθήνα: Gutenberg.
 • Frazier Norbury, C., Bruce Tomblin J., & Bishop, D. (2013). Κατανοώντας τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Επιμ. Α. Ράλλη & Ο. Παλλικαρά.  Αθήνα: Gutenberg.
 • Ζώνιου-Σιδέρη, Α. & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2011). Εκπαίδευση και Κώφωση. Αθήνα: Πεδίο
 • Ζώνιου-Σιδέρη, Α. Σπανδάγου, Η. (2011). Εκπαίδευση και Τύφλωση. Αθήνα: Πεδίο
 • Heward, W.L. (2011). Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες: Μια εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος (Επιμέλεια Α. Δαβάζογλου & Κ. Κόκκινος)
 • Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2012). ΔΕΠ/Υ Θεωρητικές προσεγγίσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση. Αθήνα: Gutenberg
 • Κορνηλάκη, Α., Κυπριωτάκη, Μ. & Μανωλίτσης, Γ. (Επιμ.) (2010). Πρώιμη παρέμβαση: Διεπιστημονική θεώρηση. Αθήνα: Πεδίο.
 • Κουρκούτας, Η. & Caldin, R. (Επιμ.) (2012). Οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και Σχολική Ένταξη. Αθήνα: Πεδίο.
 • Κουρκούτας, Η. & Chartier,  J. P. (2008) (Επιμ.). Παιδιά και Έφηβοι με Ψυχοκοινωνικές και Μαθησιακές Διαταραχές. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος.
 • Κουρκούτας, Η. (2011). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Τόπος
 • Ματσόπουλος, Αν. (2005). Σχολική Ψυχολογία: Μία νέα επιστήμη. Αθήνα.
 • Νικολόπουλος, Δ. (Επιμ.) (2008). Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές. Αθήνα: Τόπος.
 • Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). Ειδική Αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Πεδίο
 • Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη: Τι και Γιατί. Αθήνα: Πεδίο
 • Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε. & Στρογγυλός, Β. (2011).  Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες: Μια πολυπρισματική προσέγγιση.  Αθήνα: Πεδίο.
 • Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο
 • Wenar, C., & Kerig K. P. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Wilmshurst, L. (2010). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία: Μια αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg (Επιμέλεια Η. Μπεζεβέγκης)
 • Woods O. & Thomas, D. (2008). Νοητική Καθυστέρηση: Θεωρία & πράξη. Αθήνα: Τόπος.

------------

Από τη σελίδα https://www.eduguide.gr/grad/program/panepistimio-kritis-dpms-eidiki-agogi,1511

μπορείτε να κάνετε Follow το πρόγραμμα ώστε να ενημερωθείτε μέσω mail όταν θα δημοσιευθει η αναλυτική προκήρυξη και τα διδασκόμενα μαθήματα. 

Επίσης, κάνοντας εγγραφή στο site μας  μπορείτε εντελώς δωρεάν:

 • να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία eduguide-alerts για να ενημερώνεστε μέσω mail για τις προκηρύξεις των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν
 • να δημιουργήσετε το δικό σας profile για να λαμβάνετε το newsletter μας με εκπαιδευτικά νέα και προκηρύξεις υποτροφιών αποκλειστικά για τους κλάδους που σας ενδιαφέρουν

https://www.eduguide.gr/accounts/register/  

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα www.eduguide.gr μπορείτε να εξερευνήσετε  τον πληρέστερο ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών  προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο