Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Νέο μεταπτυχιακό «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων»

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων»

Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στην Οικολογία, στην Πολυλειτουργικότητα των Δασικών Οικοσυστημάτων, στη Βιοποικιλότητα στην Αειφορική χρήση των Φυσικών Πόρων, στην Παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών των Δασικών Οικοσυστημάτων, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής και των σύγχρονων περιβαλλοντικών απαιτήσεων της κοινωνίας. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται, δύο (2) ειδικεύσεις:

  1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

  2. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ

 Σκοπός του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές που παρέχονται από το συγκεκριμένο ΠΜΣ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης σχετικά με την «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», την ανά­πτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την ικα­νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στα πλαίσια της αειφόρου εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι  η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου,  ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές της αειφόρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, της διαχείρισης και της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Κατηγορίες υποψηφίων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1.     Κάτοχοι σχετικών τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και

2.     Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

3.   Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα κατ' έτος, 15 ανά Ειδίκευση

Διαρκεια φοίτησης: 3 εξάμηνα

Τέλος φοίτησης: 2.000 συνολικά, κατανεμημένο σε τρεις δόσεις

Υποτροφίες: Δύο (2) υποτροφίες ανά ειδίκευση

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος και τον Κανονισμός λειτουργίας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο