Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων"

Τα τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών», «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», με έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την Παιδαγωγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας/διδασκαλίας. Το ΔΠΜΣ είναι διεπιστημονικό και εστιάζεται στη γεφύρωση των Βιοϊατρικών Επιστημών με την Εκπαίδευση, καλύπτοντας επίσης ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.α. Η προσέγγιση αυτή της Παιδαγωγικής Επιστήμης είναι πρωτοποριακή, σύγχρονη και από όσο γνωρίζουμε μοναδική στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση (Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 90 ECTS στο φοιτητή. Το τέταρτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση II και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτητή.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) και δύναται να καταβληθούν με τους εξής δύο τρόπους:(α) εννιακόσια πενήντα ευρώ (950€) με την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των οκτακοσίων πενήντα (850€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε δεκατέσσερις (14) άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα (250€) με χρήση πιστωτικής κάρτας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν με την υποβολή της αίτησής τους, την κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://edutech.uniwa.gr ή εντύπως στις Γραμματείες των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (http://edutech.uniwa.gr/appDoc).
  2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας).
  3. Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).
  6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
  7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  8. Διπλωματική / πτυχιακή εργασία (εφόσον υπάρχει).

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, στην πλατφόρμα απαιτείται και ταυτόχρονη ανάρτηση του βιογραφικού και του βασικού τίτλου Σπουδών. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά την συνέντευξη του υποψηφίου.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι πριν την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Υποβολή αιτήσεων έως και: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Ιστότοπος: http://edutech.uniwa.gr/ - Email: secedutech@uniwa.gr

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστημιούπολη 1,
Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Τηλέφωνo: 210 538 5373
Email: secedutech@uniwa.gr

Γραμματείες Τμημάτων

Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
κα Ιωάννα Φλώρου
Τηλέφωνα: 210 5385690, 210 5385611

Γραμματεία Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
κα Μαρία Σχινά
Τηλέφωνα: 210 2614721, 210 5387092

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ
κα Φωτεινή Ντούσκα
Τηλέφωνο: 210 2896767
 

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ
Ευσταθία Παπαγεωργίου,
Αν. Καθηγήτρια
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Δείτε την προκήρυξη σε μορφή pdf ΕΔΩ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο