Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ - Δείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση και αντικατάσταση της 59807/ Ζ1/17.04.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση του καθορισμού όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ' εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)- ακαδ. έτους 2017-2018» (Β' 1464).

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-12-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΤΕ), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29-05-2018 ΣΥΜΒΑΣΗ.

Οι υπό προκήρυξη εξειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και ανά τόπο όπου θα λάβει χώρα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση των υποψηφίων έχουν ως εξής:

 

Οικονομικά/ Χρηματοοικονομικά (ΑΘΗΝΑ - 51 θέσεις, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 9 θέσεις)

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά
 • Οικονομική Ανάλυση
 • Χρηματοοικονομικά
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Ελεγκτική

Πληροφορική (ΑΘΗΝΑ - 10 θέσεις)

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και κινητών Υπηρεσιών
 • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας

Θετικές Επιστήμες (ΑΘΗΝΑ - 5 θέσεις)

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Στατιστική

Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Τραπεζική (ΑΘΗΝΑ - 20 θέσεις, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 θέσεις)

 • Τραπεζική -Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Στρατηγική
 • Ναυτιλιακά
 • Διοίκηση ΑΔ
 • Marketing

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν στον άλλο, μετά από απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) Οι έχοντες ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής, με χρόνο κτήσης όχι πλέον των 10 ετών (ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και εφεξής). Ο βαθμός του βασικού πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».

γ) Όσοι κατά την έναρξη του ακαδ. έτους 2018-2019 θα εγγραφούν για πρώτη φορά και θα φοιτήσουν στο πρώτο εξάμηνο σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ειδίκευσης της Ελλάδας, πλήρους ή μερικής φοίτησης (όχι εξ αποστάσεως), διάρκειας από 18 έως 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

δ) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2) της αγγλικής γλώσσας.

ε) Οι άνδρες με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά απ' αυτές, ή έχουν αναβολή επαρκή τουλάχιστον για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Υποψήφιος ο οποίος δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή/και δεν προσκομίσει όλα τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί.

2. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι:

 • έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία του ΙΚΥ για το ίδιο ή άλλο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου) ή
 • έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή για το ίδιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο