Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη: Είκοσι (20) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το Ίδρυµα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισµού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90) σε συνδυασµό µε το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών, για µεταπτυχιακές σπουδές.

Ειδικότερα για το Ακαδηµαϊκό έτος 2023- 2024 θα χορηγηθούν:

Έως είκοσι (20) υποτροφίες εξωτερικού ή εσωτερικού διάρκειας 1 έτους για µεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωµα ή ισότιµο αυτών), στους παρακάτω τοµείς σπουδών:

 1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
 2. ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1997 και µετά.
 2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ µε βαθµό τουλάχιστον 8,50.
 3. Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυµούν να σπουδάσουν.
 4. Να µην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονοµικά µέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
 5. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.

Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείµενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραµµατεία του Ιδρύµατος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127 έως 29.03.2023. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος https://lilianvoudouri.gr/

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µέχρι 31.03.2023 εις το Ίδρυµα « ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 (7ος όροφος) 105 57 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση (παρέχεται από το Ίδρυµα ή την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος https://lilianvoudouri.gr/)
  Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόµενος στο έντυπο αριθµός λέξεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές.
 2. Πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθµός, αναλυτική βαθµολογία, αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.
  • Αυτοί οι οποίοι αναµένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023 µπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία και τελικό µέσο όρο .
 3. Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών τους.
 4. Εγγραφή ή προεγγραφή, ή αποδοχή από το Πανεπιστήµιο, στο οποίο προτίθενται να πραγµατοποιήσουν τις σπουδές τους από την οποία θα προκύπτει το αντικείµενο των µεταπτυχιακών σπουδών και ο επιδιωκόµενος τίτλος σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί ο φάκελος των υποψηφίων είναι την 10η Ιουλίου 2023 να επιβεβαιώνεται η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήµιο και να υποβληθεί στο Ίδρυµα το σχετικό έγγραφο.
 5. Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό σηµείωµα Φορολογίας Εισοδήµατος Οικ. έτους 2022 (χρήση 2021) του υποψηφίου και των γονέων του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ:

 1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήµιο ή στην Σχολή.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 η οποία εκδίδεται µέσω https://www.gov.gr/ ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονοµικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυµα, Οργανισµό ή Κληροδότηµα. Το Ιδρυµα δεν χορηγεί παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.

Το Ίδρυµα επιφυλάσσεται να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία από τους ενδιαφεροµένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000,00 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις. Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.

Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι:

 • Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύµατος.
 • Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται µεταξύ του Ιδρύµατος και του Υποτρόφου σύµβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Ιδρύµατος. Το έντυπο της συµβάσεως είναι στην διάθεση των υποψηφίων εφ’όσον ζητηθεί.

Ουδεµία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συµπληρωµένη, σύµφωνα µε τις ανωτέρω οδηγίες και δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούµενα δικαιολογητικά. Προσκοµιζόµενα επιπλέον έγγραφα από τα απαιτούµενα καθώς και εργασίες δεν θα λαµβάνονται υπόψη για την εξέταση του φακέλου.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και όπως και οι αιτήσεις µετά την παρέλευση τριµήνου από την έκδοση των αποτελεσµάτων καταστρέφονται.

Το Δ.Σ του ιδρύµατος αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του για την επιλογή των υποτροφιών και των επιστηµονικών κλάδων που θα δουν. Οι αποφάσεις του Ιδρύµατος δε υπόκεινται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Το Ίδρυµα θα επεξεργασθεί όλα τα υποβληθέντα στοιχεία των αιτήσεων υπό την ιδιότητα «ως υπεύθυνος επεξεργασίας»

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας ο υποψήφιος αναγνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωµα του Ιδρύµατος Λίλιαν Βουδούρη να επεξεργασθεί τα εν λόγω στοιχεία.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (PDF, WORD).

--------------------

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς στη σελίδα www.eduguide.gr/ypotrofies. Μπορείτε να “φιλτράρετε” τις υποτροφίες ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων!

 • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για  όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/

 • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​
 • Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετετον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Κατεβάστε το app του eduguide.gr!

Eνημερωθείτε πρώτοι για κάθε σημαντικό νέο, εκδήλωση ή νέα προκήρυξη γύρω από το αντικείμενο σπουδών σας!
Κατεβάστε δωρεάν το eduguide App - έκδοση 1.1, την πλέον σύγχρονη εφαρμογή μας για κινητά (iOS & Android) που προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες πληροφόρησης γύρω από τα μεταπτυχιακά, τις υποτροφίες και τα νέα των σπουδών σας!

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο